Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Forskerstøtte Ansvarlig forskningspraksis 3. Publicering og forfatterskab

3. Publicering og forfatterskab

Ved publicering af afsluttede forskningsprojekter gælder:

 • Alle resultater fra afsluttede studier bør publiceres – også hvis de er negative eller inkonklusive.
 • Resultaterne skal offentliggøres på det tidligst mulige tidspunkt. Det er acceptabelt, at indgivelse af patentansøgninger kan medføre en vis forsinkelse.
 • Ved indsendelse til tidsskrift bør data anonymiseres – således at der ikke er krav om Datatilsynets godkendelse til tidsskriftets brug af data.
 • Alle forfattere inkl. vejledere skal opfylde alle kriterier for forfatterskab.

Bidraget til den videnskabelige publikation skal som minimum indeholde: 

 1. Væsentlige bidrag til idé eller design, dataindsamling, analyse eller fortolkning af data og
 2. Væsentlige bidrag til publikationens udarbejdelse

Alle forfattere skal godkende den endelige forskningspublikation, der indsendes til peer review, og den endelige publikation, som efterfølgende publiceres. Aarhus Universitet forventer, at alle, der påtager sig et forfatterskab, også påtager sig ansvar for det samlede arbejdes videnskabelige integritet. Graden af ansvar bestemmes i relation til forfatterens individuelle rolle i forskningsprojektet og i forhold til ekspertise, erfarenhed, lederrolle, vejlederrolle og andre relevante faktorer. Jf. AU's politik

Alle, der anføres som forfattere, skal opfylde forfatterkriterierne, og alle, der opfylder forfatterkriterierne, skal anføres som forfattere.

Afslået forfatterskab, spøgelsesforfatterskab, gaveforfatterskab, gæsteforfatterskab, og plantet forfatterskab er brud på ansvarlig forskningspraksis.

 • Kriterierne for fastsættelse af forfatterrækkefølgen aftales af alle projektsamarbejdspartnere i begyndelsen af projektet og kan evt. revideres senere efter fælles aftale.
 • Bidrag fra samarbejdspartnere eller andre skal anerkendes og citeres i tekst eller i ”taksigelser” med en formulering, der skal godkendes af dem, der omtales. Økonomisk eller anden væsentlig materiel hjælp til projektet skal ligeledes oplyses. Der gælder specielle retningslinjer for offentlighed om privat finansiering af forskning ved statslige forskningsinstitutioner - se privat forskningsstøtte.
 • Før indsendelsen af manuskriptet kan der udarbejdes en samlet underskrevet forfatterskabserklæring,  som præcist angiver art og omfang af hver enkelt forfatters bidrag, hvis forfatterskabet ikke allerede er reguleret i samarbejdsaftalen. Erklæringen opbevares som minimum af den hovedansvarlige forfatter.
 • Det anbefales, at den hovedansvarlige forsker (PI) påtager sig et særligt ansvar for at sikre, at publikationen er baseret på redelig forskning. Nogle tidsskrifter kræver, at en eller flere forfattere tager ansvar for, at hele arbejdet er udført redeligt, og at dette fremgår af publikationen.
 • Skjult dobbelt publikation dvs. identiske eller næsten identiske publikationer eventuelt i oversættelse må ikke finde sted. Omvendt accepteres sekundærpublikation (eksempel: engelsksproget artikel der senere publiceres på dansk i Ugeskrift for Læger - eller omvendt), når det gøres i åbenhed. Anvendelse af de samme data eller delmængder deraf i forskellige fremstillinger er ikke dobbeltpublikation, forudsat at der klart oplyses om den datamæssige sammenhæng mellem et nyt arbejde og et foregående arbejde, således at bedømmerne og læserne får fuld indsigt.
 • Det er afgørende, at der er overensstemmelse mellem artiklens indhold og  det, der anføres i resume/abstrakt.
 • Ved publicering under anden form end i tidsskrifter skal de ovenfor beskrevne regler også følges.

Der er specielle forfatterregler for store fler-forfattergrupper, tidligere kaldet multicenterstudier. Når det er en stor fler-forfattergruppe, der udfører studierne, skal gruppen fra starten af studierne identificere de personer, der har direkte ansvar for manuskriptet. Disse personer skal opfylde kriterierne for forfatterskab, som er defineret ovenfor, og er de hovedansvarlige forfattere. Tidsskrifter nævner oftest de øvrige medlemmer af gruppen under taksigelser. (For flere detaljer, se ICMJE. Fler-forfattergrupper s. 3 (PDF))

3.1. Retningslinjer for rapportering

For at øge ensartetheden og styrke kvaliteten i rapporteringen af forskellige typer studier kan det anbefales at konsultere de internationale retningslinjer på området, der kan findes på Equator-network.

3.2 Interessekonflikter

Alle forfattere skal anføre enhver interessekonflikt. Interessekonflikter opstår, når forfattere eller deres institutioner, bedømmere eller redaktører har finansielle eller personlige interesser, som kan influere på vedkommendes dømmekraft, dvs. giver anledning til bias. Potentielle interessekonflikter kan være til stede, hvad enten et individ selv mener, at det har indflydelse på håndteringen af manuskriptet eller ej.

For redaktører eller korrekturlæser gælder den regel, at de ikke må håndtere egne manuskripter eller manuskripter fra egen organisation, ligesom de ikke bør have afhængighedsforhold (økonomisk, advisory board eller lignende) til private virksomheder, der har interesser på området. Herved sikres, at de ikke i den sidste korrektur kan lave ændringer i manuskriptet uafhængigt af forfatterne.

14214 / i30