4. Samarbejdsaftaler med eksterne parter

På Health følges Aarhus Universitets grundregler og centrale principper, herunder konkrete krav til håndtering af forskningssamarbejde med eksterne parter. Dette skal sikre, at der ikke kan sås tvivl om forskerens og forskningens uafhængighed, pålidelighed og objektivitet. Ved eksterne parter forstås andre juridiske enheder end Aarhus Universitet.

Nationalt og internationalt forskningssamarbejde med andre universiteter er ikke omfattet af grundreglerne med mindre, der modtages penge til forskningssamarbejdet eller der disponeres over resultater fra samarbejdet. Ved resultater forstås i denne kontekst immaterielle rettigheder/Intellectual Property.

4.1 Samarbejdstyper

Som forsker kan man indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer. Afhængig af karakteren af, indhold og betingelser for samarbejdet, kan disse opdeles i 4 typer. Forskere og forskerteams på Aarhus universitet kan se eksempler på de forskellige samarbejdstyper og få hjælp til konkret håndtering af de forskellige typer forskningssamarbejder med eksterne parter ved at klikke på samarbejdstypen.

  1. Samfinansieret forskning er et samarbejde mellem universitetet og mindst en anden ekstern part. Parterne definerer i fællesskab samarbejdsprojektets omfang og bidrager begge til dets gennemførelse. Resultaterne genereret helt eller delvist af AU-forskere tilhører universitetet og skal kunne offentliggøres. Universitetet finansierer dele af projektet (økonomisk eller tidsmæssigt).
  2. Rekvireret forskning: Universitetet kan udføre rekvirerede forskningsopgaver eller forskningstjenester for en ekstern part. Alle universitetets omkostninger skal dækkes af den eksterne part. Ejerskab over resultater og publiceringsret fastlægges i samarbejdsaftalen.
  3. Bevillinger uden krav, donationer og gavebreve: Der modtages et økonomisk bidrag til en forsker eller til universitetet for at støtte forskningen. Alle betingelser skal være beskrevet klart. Ved betingelsesløse bevillinger (udover almindelige krav om afrapportering, regnskabsaflæggelse, information ved ændringer mv.) vil bevillingsskrivelsen normalt være tilstrækkeligt som skriftlig aftale. Hvis bevillingsgiveren stiller særlige krav hører samarbejdet hjemme under samfinansieret forskning eller rekvireret forskning og rådgivning.
  4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening: er en fællesbetegnelse for en række forskningsydelser, som universitetet udfører for staten, kommuner og virksomheder. Der indgås rammeaftaler mellem universitetet og respektive ministerier. Resultaterne skal gøres tilgængelige for offentligheden.

Det er væsentligt for alle typer af samarbejde, at der er klarhed over parternes ansvar, rettigheder og forpligtelser, og det er derfor nødvendigt, at der i hvert enkelt tilfælde indgås en skriftlig aftale som beskriver delingen af ansvar, rettigheder, og hvad hver part bidrager med.

For alle forskningsprojekter med ekstern finansiering under Region Midtjylland er det obligatorisk at følge reglerne i FAS-regulativet for den administrative håndtering af projektet, herunder regnskabsmæssige regler og personalemæssige forhold.

Nærmere information samt råd og vejledning kan indhentes ved TTO.

4.2 Myndighedskrav for sundhedspersoner i samarbejde med virksomheder

Sundhedsloven indeholder de såkaldte tilknytningsregler, hvorefter offentlige sundhedspersoner, der som led i deres ansættelse varetager forskningsopgaver eller faglig rådgivning for lægemiddel- eller medicovirksomheder, skal anmelde dette, uanset om der modtages honorar for opgaven.

Rådgivningsopgaver varetaget af sundhedspersonen i privat regi samt personligt ejerskab henhører ligeledes under reglerne.

Sundhedspersonen skal personligt

  • anmelde aktiviteten, eller
  • ansøge om tilladelse til aktiviteten, ved Lægemiddelstyrelsen afhængigt af samarbejdets karakter.

Tilknytningsreglerne suppleres fortsat af gældende markedsføringsregler.