3. Publicering og forfatterskab

Forskere ved Health skal følge AU’s grundregler og deklarere alle relevante forhold i den endelige publikation eller forskningskommunikation, så det er klart, at de centrale principper er overholdt. Som minimum skal fremgå følgende:

 • potentielle interessekonflikter
 • finansiering
 • forfatterskab
 • kvalitetssikring (fagfællebedømmelser)
 • karakteren af evt. ekstern parts bidrag.

Ved publicering af afsluttede forskningsprojekter gælder:

 • Alle resultater fra afsluttede studier bør publiceres – også hvis de er negative eller inkonklusive
 • Resultaterne skal offentliggøres på det tidligst mulige tidspunkt. Hvis det er nødvendigt for at kunne sikre den eksterne parts immaterielle rettigheder, kan der afsættes tid til, at den eksterne part får mulighed for at få udsat den planlagte publikation i en passende periode. Udsættelsen er typisk 3 til 4 måneder og kan aldrig overstige 6 måneder fra modtagelse til kommentering. (Se AU’s grundregler) For kliniske forsøg skal Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter følges, hvor udsættelsen aldrig må overstige 3 mdr.
 • Ved indsendelse til tidsskrift bør data anonymiseres – således at der ikke er krav om Datatilsynets godkendelse til tidsskriftets brug af data.
 • Alle forfattere skal opfylde alle kriterier for forfatterskab.

For at man kan opnå forfatterskab til den videnskabelige publikation skal man som minimum have ydet:

 • Væsentlige bidrag til idé eller design, dataindsamling, analyse eller fortolkning af data og
 • Væsentlige bidrag til publikationens udarbejdelse

Derudover skal alle forfattere godkende det endelige manuskript , der indsendes til peer review samt den endelige publicerede udgave af manuskriptet. Aarhus Universitet forventer, at alle der vedkender sig et forfatterskab, også påtager sig ansvar for det samlede arbejdes videnskabelige integritet. Graden af ansvar bestemmes i relation til forfatterens individuelle rolle i forskningsprojektet og i forhold til ekspertise, erfarenhed, lederrolle, vejlederrolle og andre relevante faktorer. jfr. AU’s politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis

Alle, der anføres som forfattere, skal opfylde forfatterkriterierne og alle, der opfylder forfatterkriterierne, skal anføres som forfattere. Afslået forfatterskab, spøgelsesforfatterskab, gaveforfatterskab, gæsteforfatterskab og plantet forfatterskab er brud på ansvarlig forskningspraksis.

 • Kriterierne for fastsættelse af forfatterrækkefølgen aftales af alle projektsamarbejdspartnere ved begyndelsen af projektet, men kan evt. revideres senere efter fælles aftale.
 • Før indsendelsen af manuskriptet kan der udarbejdes en samlet underskrevet forfatterskabserklæring, som præcist angiver art og omfang af hver enkelt forfatters bidrag, hvis forfatterskabet ikke allerede er reguleret i samarbejdsaftalen. Erklæringen opbevares som minimum af den hovedansvarlige forfatter.
 • Det anbefales, at den hovedansvarlige forsker påtager sig et særligt ansvar for at sikre, at publikationen er baseret på redelig forskning. Nogle tidsskrifter kræver, at en eller flere forfattere tager ansvar for, at hele arbejdet er udført redeligt, og at dette fremgår af publikationen.
 • Skjult dobbeltpublikation dvs. identiske eller næsten identiske publikationer eventuelt i oversættelse må ikke finde sted. Omvendt accepteres sekundærpublikation (eksempel: engelsksproget artikel der senere publiceres på dansk (eller omvendt)), når det gøres i åbenhed. Anvendelse af de samme data eller delmængder deraf i forskellige fremstillinger er ikke dobbeltpublikation, forudsat at der klart oplyses om den datamæssige sammenhæng mellem et nyt arbejde og et foregående arbejde, således at bedømmerne og læserne får fuld indsigt.
 • Ved publicering under anden form end i tidsskrifter skal de ovenfor beskrevne regler også følges.

3.1. Retningslinjer for rapportering

For at øge ensartetheden og styrke kvaliteten i rapporteringen af forskellige typer studier kan det anbefales at konsultere de internationale retningslinjer på området, der kan findes på Equator- network

3.2 Interessekonflikter

Interessekonflikter er situationer, hvor finansielle eller andre interesser kan kompromittere eller påvirke den videnskabelige vurdering. Det afgørende er ikke, om der faktisk sker en påvirkning, men om der kan være grund til mistanke, berettiget eller uberettiget, om en påvirkning. Jf. Grundregler for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter. Alle forfattere skal anføre enhver interessekonflikt. Interessekonflikter opstår, når forfattere eller deres institutioner, bedømmere eller redaktører har finansielle eller personlige interesser, som kan influere på vedkommendes dømmekraft. Potentielle interessekonflikter kan være til stede, hvad enten et individ selv mener, at disse har indflydelse på udarbejdelsen af manuskriptet eller ej. For redaktører eller korrekturlæser gælder den regel, at de ikke må håndtere egne manuskripter eller manuskripter fra egen organisation, ligesom de ikke bør have afhængighedsforhold (økonomisk, advisory board eller lignende) til private virksomheder, der har interesser på området. Herved sikres, at de ikke i den sidste korrektur kan lave ændringer i manuskriptet uafhængigt af forfatterne.