Censorer

Oplysninger til censorer

ved Health

Info til dig, der skal være censor på Health, AU

Her finder du nyttig information for dig, der skal være censor på Health, Aarhus Universitet. 


Din opgave og rolle som censor

Din opgave og rolle som censor er reguleret i censorbekendtgørelsen og i eksamensbekendtgørelsen. 

I censorbekendtgørelsen finder du helt konkrete retningslinjer for, hvad din opgave er som censor (§24)

Gå til censorbekendtgørelsen her

Gå til eksamensbekendtgørelsen her

Honorar, rejse, hotel

Censorhonorar og tidsnormer

Censorafregningen sker automatisk via systemudtræk fra eksamenssystemet (og IKKE Censor-IT, idet antallet kun er foreløbigt). 

Det betyder at censorer på Health ikke længere behøver at sende formularen Anvisning af censorvederlag ind, for at få udbetalt sit censorhonorar.

 • Censorer bliver honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet.
  • Taksten (A) udgør pr. 1. oktober 2023 kr. 480,37 pr. time eksklusiv feriepenge.
  • For tandplejere og kliniske tandteknikere afregnes efter B-taksten, som pr. 1. oktober 2023 udgør kr. 397,45 pr. time eksklusiv feriepenge.
 • For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, som honoreringen udregnes i forhold til.
 • Forventede dispositionsdatoer ved færdigtastning af resultat senest den 1. i måneden:
  • Vintereksaminer: Ultimo november, ultimo februar og ultimo marts.
  • Sommereksaminer: medio juli (færdigtastet sen. 22/6) og ultimo september.


Tidsnormer for censorhonorarer

Se tidsnormer for censorhonorarer på Health AU (opdateret 11. april 2023)

Censor på KU? Find info om honorar her

Rejser og hotel

Du kan her finde blanketter og retningslinjer ift. rejseafregning og hotelophold.


Rejser


Hotel

Du skulle gerne have fået tilsendt info om, hvordan du booker et værelse, hvis du har brug for overnatning i forbindelse med en censoropgave på Aarhus Universitet.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os på mail: censorafregning.he.studadm@au.dk.

Rammer og regler

Brug af generativ kunstig intelligens (GAI) på AU og Health

AU

Uddannelselsesudvalget på AU har besluttet, at det i foråret 2024 er tilladt at bruge Generative Artificiel Intelligence (GAI) i forbindelse med: 

 • bachelorprojekter
 • specialer
 • masteropgaver


Health

På Health gælder ovenstående på alle uddannelser bortset fra specialer og bachelorprojekter på medicin og odontologi, der er undtaget. 

Studerende og eksaminatorer har fået besked om dette via mail i starten af februar 2024. Retningslinjerne er beskrevet på studerende.au.dk.  


Institut for Folkesundhed

GAI-appendiks

Ledelsen på Institut for Folkesundhed har udarbejdet en guide til de studerende, der ønsker at bruge GAI i deres speciale, bachelorprojekt eller masteropgave. 

Guiden gælder udelukkende for studerende på instituttets uddannelser, dvs. studerende på: 

 • Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab
 • Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab
 • Bacheloruddannelsen i idrætsvidenskab
 • Kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab
 • Master i klinisk sygepleje
 • Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
 • Kandidatuddannelsen i sygepleje

Guiden er sendt til de studerende og eksaminatorerne. 

Centralt i guiden er kravet om at udarbejde et GAI-appendiks, hvis den studerende har brugt GAI i deres projekt, speciale eller masteropgave. 

Se guiden til de studerende her 


Forventninger til censorer på Institut for Folkesundhed

Et GAI-appendiks kan godt være et omfattende dokument og tæller ikke med i opgavens samlede omfang.

Det forventes ikke, at du som censor læser det samlede GAI-appendiks. Dog, hvis der er forhold, såsom mistanke om plagiat eller utilstrækkelig brug af referencer, der rejser tvivl om forfatterskabet til teksten, kan du sammen med eksaminator gennemgå appendikset mere eller mindre detaljeret.

Til både den skriftlige og mundtlige del skal du se på, om den studerende forholder sig kritisk til GAI, herunder om den studerende foretager vurderinger af svagheder, bias og styrker ved brug af værktøjet. 

Til det mundtlige forsvar kan du endvidere sammen med eksaminator vælge at lægge ekstra vægt på de grundlæggende processer i det videnskabelige arbejde.

Ved tvivlsspørgsmål bedes du kontakte eksaminator.


Læs mere om GAI

Anonymisering af eksamen

Fra sommerenterminen 2023 anonymiserer Aarhus Universitet alle stedprøver og skriftlige hjemmeopgaver uden forsvar eller andre praktiske øvelser.
Ved spørgsmål skal censor rette henvendelse til eksamensadministratoren for den enkelte eksamen. Du kan finde kontaktoplysninger under den enkelte eksamen.

Er dine notater offentlige?

Studerende kan i klagesager over eksamen søge aktindsigt i sagen, og dermed også i de notater, som du som censor har skrevet i forbindelse med bedømmelsen – uanset eksamensform. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på ordlyden af dine notater.

Eksamenssnyd

Som censor har du pligt til at indberette eksamenssnyd. Det gælder både, hvis du konstaterer eksamenssnyd og hvis du har begrundet mistanke om eksamenssnyd. 

Læs mere her om procedure for eksamenssnyd

Værktøjer

WISEflow

Alle eksamensresultater på Aarhus Universitet inddateres online af både eksaminator og censor i systemet WISEflow.

Du kan læse mere om, hvordan du gør her.

Censor IT

Alle censorkorps tilknyttet Health bruger systemet Censor IT, der er et online system til censoransøgninger, beskikkelse af censorallokering, eksamensindberetning samt vedligeholdelse af kontaktoplysninger.

Læs om Censor IT her.