Censorer

Oplysninger til censorer

ved Health

Information til dig, der skal være censor på Health, Aarhus Universitet

Kære Censor

Herunder finder du brugbare oplysninger til dig som censor, bl.a. vedr. rejser, hotel samt censorhonorar.

mvh

Health Studier.

Censors opgave og rolle

Eksamensbekendtgørelsen

Ifølge Eksamensbekendtgørelsen skal en censor både udfylde en rolle i forhold til den enkelte eksamen samt mere overordnet i forhold til at rådgive om selve uddannelsen. Derfor opfordres alle censorer til at reflektere over begge elementer og udfylde en censorindberetning.    

§ 60. Censor skal påse,

 1. at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning,
 2. at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
 3. at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen.

§ 61. En censor skal

 1. virke som censor ved uddannelsens eller det centrale fags eksterne prøver, jf. § 22, stk. 3,
 2. rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens eller det centrale fags og undervisningens mål,
 3. ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet, og
 4. medvirke ved behandling af klager og anker over prøver, jf. § 35, stk. 2, § 37, stk. 2, og § 39, stk. 2.

Stk. 2. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i § 60, ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning herom til universitetet med kopi til censorformandskabet.

Læs artikel om mundtlig eksamen i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift her.
 

Indberet eksamenssnyd, hvis du opdager det

Som censor har du pligt til at indberette eksamenssnyd. Det gælder både, hvis du konstaterer eksamenssnyd og hvis du har begrundet mistanke om eksamenssnyd. 

Læs mere i AUs publikation: "Eksamenssnyd - Procedurer og Sanktioner" 

Censorhonorar (løn)

Censorafregningen sker automatisk via systemudtræk fra enten Digital Eksamen eller STADS (og IKKE Censor-IT, idet antallet kun er foreløbigt) hvilket betyder at INGEN censorer på Health længere behøver at sende formularen Anvisning af censorvederlag ind, for at få udbetalt sit censorhonorar.

 • Censorer bliver honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet.
  • Taksten (A) udgør pr. 1. april 2023 kr. 478,77 pr. time eksklusiv feriepenge.
  • For tandplejere og kliniske tandteknikere afregnes efter B-taksten, som pr. 1. april 2023 udgør kr. 396,13 pr. time eksklusiv feriepenge.
 • For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, som honoreringen udregnes i forhold til.
 • Forventede dispositionsdatoer ved færdigtastning af resultat senest den 1. i måneden:
  • Vintereksaminer: Ultimo november, ultimo februar og ultimo marts.
  • Sommereksaminer: medio juli (færdigtastet sen. 22/6) og ultimo september.

Rejser og hotel

Du kan her finde blanketter og retningslinjer ift. rejseafregning og hotelophold.

Rejser

Hotel

Du skulle gerne have fået tilsendt info om, hvordan du booker et værelse, hvis du har brug for overnatning i forbindelse med en censoropgave på Aarhus Universitet.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os på mail: censorafregning.he.studadm@au.dk.

Censornormer

Her finder du censornormerne for Health, sidst opdateret d. 11. april 2023.

Rammer og regler

Anonymisering af eksamen

Fra sommerenterminen 2023 anonymiserer Aarhus Universitet alle stedprøver og skriftlige hjemmeopgaver uden forsvar eller andre praktiske øvelser.
Ved spørgsmål skal censor rette henvendelse til eksamensadministratoren for den enkelte eksamen. Eksamensadministratoren fremgår af Digital Eksamen.

Er dine notater offentlige?

Studerende kan i klagesager over eksamen søge aktindsigt i sagen, og dermed også i de notater, som du som censor har skrevet i forbindelse med bedømmelsen – uanset eksamensform. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på ordlyden af dine notater.

Censorformandsskab

Censorformandskabets opgaver

Et censorkorps består af et korps af udpegede censorer, der varetager censur-opgaven ifm eksterne eksamener på uddannelserne. For hvert korps er der valgt et censorformandskab (formand og næstformand). hvis opgaver er følgende:

 • Fordeler opgaver til censur blandt censorkorpset i samråd med institutionerne.
 • Udarbejder årlig beretning til institutionerne, som indgår i grundlaget for eventuelle evalueringer af uddannelsen.
 • Kvalitetssikrer ved at drøfte sager om problemer eller mangler i en uddannelse.
 • Afholder censormøder og kontaktmøder mellem institutioner og censorer.
 • Medvirker til løbende dialog om udvikling i uddannelsen.
 • Indstiller censoremner til ministeriet på baggrund af rådføring med institutionerne.
 • Udfærdiger høringssvar om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger.
 • Valg til censorformandskab.

Sekretariatsbetjening af censorformandskabet

Følgende censorformandskaber er tilknyttet uddannelserne på Health: 

Censorformandsskabet for lægeuddannelsen  

Censorformandsskabet for odontologi

Censorformandskabet for klinisk tandtekniker og tandplejer

Censorformandsskabet for idræt og idrætsteknologi

Censorformandsskabet for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

Aarhus Universitet, Health, er værtssekretariat for censorformandskabet for idræt, censorformandsskabet for odontologi og censorformandsskabet for klinisk tandtekniker og tandplejer. 

Københavns Universitet, SUND, er værtsekretariat for censorformandsskabet for lægeuddannelsen 

Syddansk Universitet, SUND, er værtsekretariat for censorformandsskabet for de folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser.

Værktøjer

Digital Eksamen

Alle eksamensresultater på Aarhus Universitet inddateres online af både eksaminator og censor i systemet Digital Eksamen.

Du kan læse mere om, hvordan du gør her.

Censor IT

Pr. 1. april 2018 anvender samtlige censorkorps tilknyttet Health systemet Censor IT, der er et online system til censoransøgninger, beskikkelse af censorallokering, eksamensindberetning samt vedligeholdelse af kontaktoplysninger.

Læs om Censor IT her.