Censor IT - Idræt, Odontologi og Oral Sundhed

Censorsystemet digitaliseres

Censorformandskaberne har besluttet at overføre censorallokeringerne for Idræt og Odontologi til IT-systemet Censor IT, og ved tiltrædelse af censorkorpset for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2022 bliver alle censuropgaver formidlet gennem systemet. I løbet af 2018 vil stort set alle censorkorps på sundhedsområdet overgå til Censor IT.

Den store forskel for dig som censor er, at allokeringer og accept/ikke-accept af censuropgaver foregår gennem mail og ind i systemet – læs mere om det nedenfor. Det er dig som censor, der fremadrettet selv skal stå for at vedligeholde kontaktoplysninger vedrørende mail, telefon og eventuelt ansættelsesforhold på institutionerne i systemet. En forkert mailadresse vil medføre, at du ikke modtager censuropgaver og information fra formandskaberne og sekretariatet.

Prøverne bliver som sædvanligt tilrettelagt af eksamensadministrationerne på universiteterne.

Hvad er Censor IT?

Censor IT er et online system til censoransøgninger, beskikkelse af censorallokering, eksamensindberetning samt vedligeholdelse af kontaktoplysninger. Systemet er i brug inden for hele professionsområdet og et stigende antal censorkorps på universitetsområdet gør brug af eller er ved at igangsætte brugen af systemet. Disse er indtil videre:

  • Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps
  • Censorkorps for Jura
  • Censorkorps for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser
  • Censorkorps for lægeuddannelsen i Danmark
  • Censorkorps for Idræt
  • Censorkorps for Odontologi

Baggrunden for indførelsen af Censor IT

Baggrunden for at indføre det elektroniske censorsystem er blandt andet at sikre, at censordatabasen altid er opdateret, samt at de opdaterede informationer altid er tilgængelige for alle tilknyttede universiteter og for Censorformandskabet. Derudover er det forventningen, at processerne, som skal sikre lovmedholdeligheden i censorarbejdet, vil blive forenklede.

Systemet sikrer samtidig en bredere anvendelse af censorkorpsenes medlemmer under iagttagelse af bekendtgørelsernes bestemmelser. Ud fra systemets rutiner vil censor til en given eksamen blive udvalgt efter en række kriterier, herunder fag, mængden af censuropgaver og ansættelse ved institution mv. Allokeringen sker efter samme parametre som hidtil i henhold til eksamensbekendtgørelsen og svarer derfor til censorformandskabets udpegning.

Hvordan påsættes censorer (allokering)?

Påsætningen af censorer foregår ved, at studieadministrationerne på universiteterne indtaster hvilken eksamen og hvor den skal foregå, hvilket fag, og hvilke fagønsker, der er til censor. På baggrund af disse kriterier udvælger Censor IT 5 censorer, som lever op til disse krav, men som samtidig også lever op til kravene i bekendtgørelsen. De 5 udvalgte får tilbudt opgaven og får derefter 24 timer til at overveje, om de vil have opgaven. Efter de 24 timer kører der en anden algoritme, der udvælger én af de, der har accepteret prøven. Hvis ingen har accepteret, kører den første algoritme igen.

Spørgsmål og henvendelser

Censorformandskabet står altid til rådighed for henvendelser vedrørende systemet. Eventuelle forslag til forbedringer er også meget velkomne, så det sikres, at systemet faciliterer de bedst mulige forhold for eksaminatorer, censorer og i sidste ende kvaliteten af de eksaminer, som de studerende møder.