Kursusevaluering

Formål

Jf. fakultetets procedure er formålet med kursusevaluering på Health at:

 • Skabe et udviklingsværktøj for undervisere, der øger fælles viden og bevidsthed om, hvad der bedst understøtter de studerendes læring.

Herudover indgår resultaterne af kursusevalueringerne i: 

 • Studienævnenes kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af kurser
 • Fakultetets kvalitetsarbejde, hvor bl.a. kvalitetsindikator 4 (gns. udbytte af undervisningen) danner afsæt for dialogen ved de årlige statusmøder mellem prodekanen for uddannelse, institutleder og studieleder. 

Fakultetets procedure for kursusevaluering kan tilgås i pdf-format i højre side.
Fanerne nedenfor opsummerer proceduren mht. dataindsamling og opfølgning.  

Dataindsamling

Forventningsafstemning

 • Ved begyndelsen af alle kursusforløb fremlægger underviseren sine overvejelser for de studerende, herunder de valg underviseren og studienævnet har gjort vedrørende læringsmål, indhold, eksamen, undervisnings- og læringsaktiviteter samt sammenhæng med øvrige kursusforløb.
 • Eventuelle ændringer som følge af erfaringer og kursusevalueringer fra tidligere forløb fremhæves.

Midtvejsevaluering

 • Det er valgfrit, om kursusforløbet midtvejsevalueres. Underviseren har metodefrihed, men typisk foregår det mundtligt ifm. undervisningen.
 • Midtvejsevaluering understøttes ikke administrativt, dvs. der er ikke noget standard evalueringsskema der kan publiceres til de studerende ifm. midtvejsevaluering. 
 • Midtvejsevaluering kan medvirke til at tydeliggøre for de studerende, hvordan deres feedback kan bidrage til udviklingen af kurset, da de selv når at opleve evt. justeringer, hvilket forhåbentligt har en afsmittende effekt på deres deltagelse i øvrige evalueringsaktiviteter, som f.eks. slutevaluering. 

Slutevaluering

 • Alle kursusforløb skal slutevalueres. 
 • Slutevaluering af kursusforløb sker på grundlag af et digitalt evalueringsskema. Skemaet består af nogle obligatoriske AU og HE spørgsmål (se evalueringsspørgsmål i højre side) og derudover har underviseren mulighed for at tilføje egne spørgsmål til skemaet (se vejledninger i højre side). 
 • Slutevalueringen understøttes administrativt ved at det digitale evalueringsskema er klargjort. Underviseren har ansvaret for at publicere skemaet til de studerende.   
 • Evaluering kan ske både på dansk og engelsk.
 • De studerende sikres anonymitet ved besvarelsen af evalueringen.
 • Evalueringen skal som hovedregel ske i ugen inden sidste undervisningsgang, hvor der afsættes tid til, at de studerende kan besvare spørgeskemaet. Underviser skal i den forbindelse orientere om evalueringens formål.
 • Studerende inddrages i processen, via oprettelse af holdrepræsentant-funktion:
  • Underviser og studerende drøfter det samlede kursusforløb mundtligt bl.a. med afsæt i udvalgte mønstre fra evalueringsrapporten.
  • Dette kan ske ved den sidste undervisningsgang; men det væsentligste er, at drøftelsen finder sted, da det som tidligere nævnt medvirker til at tydeliggøre for de studerende, at de yder et vigtigt bidrag til den kontinuerlige kvalitetsudvikling gennem deres besvarelse af kursusevaluering

Spørgsmål (dansk version)

AU-spørgsmål

Følgende spørgsmål bliver stillet til alle kurser på AU:

SpørgsmålSvarmuligheder
Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet somMeget stort udbytte
Stort udbytte
Noget udbytte
Lille udbytte
Intet udbytte  
På dette kursus har brugen af digitale studie- og undervisningsaktiviteter (understøttet af f.eks. Peergrade, Mentimeter, Padlet, Google docs, Sci2U) givet god mening ift. det vi skulle lære

Enig
Delvist enig
Hverken/eller 
Delvist uenig
Uenig
Ikke relevant

Health-spørgsmål

Følgende spørgsmål bliver stillet til alle kurser på Health (inkl. mulighed for fritekst):

SpørgsmålSvarmuligheder
Der har i undervisningsforløbet været gode muligheder for at få tilbagemelding/vejledning vedrørende mine faglige præstationer Enig
Overvejende enig
Hverken/eller
Overvejende uenig
Uenig  
Ikke relevant
Kursets struktur, undervisningsmateriale og undervisningsformer understøttede min læringEnig
Overvejende enig
Hverken/eller
Overvejende uenig
Uenig  
Ikke relevant    
Hvordan vurderer du kursets belastningsgrad i forhold til kursets ECTS point?Meget for stor
For stor
Passende
For lille
Meget for lille 
Hvordan vurderer du brugen af involverende og aktiverende undervisningsformer i kursets undervisning (gruppearbejde, fremlæggelse, dialog etc)? Alt for højt
For højt
Passende
For lavt
Alt for lavt
Ikke relevant   
Hvilke dele af kurset har i særlig grad været en hjælp til din læring? Fritekst
Har du forslag til forbedringer af kurset? Er der noget du har savnet? Fritekst

EVU-spørgsmål

Følgende spørgsmål sættes på alle kurser under følgende uddannelser (inkl. mulighed for fritekst):

 • Masteruddannelsen i klinisk sygepleje
 • Diplomuddannelsen i oral helse
 • Akademiuddannelsen i odontologisk praksis:
SpørgsmålSvarmuligheder
Der er et godt fagligt samspil mellem studerende og undervisere    Enig
Delvist enig
Hverken/eller 
Delvist uenig
Uenig
Ikke relevant  
Faget er relevant for den videre udvikling af mine kompetencer    

Enig
Delvist enig
Hverken/eller 
Delvist uenig
Uenig
Ikke relevant

Questions (English version)

AU-questions

The following questions are asked on all AU-courses:

QuestionsAnswers
I rate the overall outcome of the course as

Very great outcome
Significant outcome
Some outcome
Limited outcome
No outcome

It made sense to use digital study and teaching activities (supported by tools such as Peergrade, Mentimeter, Padlet, Google docs, Sci2U) in relation to what we were supposed to learn on this course.

Agree
Mostly agree
Neutral
Mostly disagree
Disagree
Not relevant

Health-questions

We ask the following questions on all Health-courses (including the option of free text): 

QuestionsAnswers
Throughout the course, there have been good opportunities for feedback and counselling regarding my academic performance Agree
Mostly agree
Neutral
Mostly disagree
Disagree
Not relevant  
The structure of the course, the teaching material and the teaching methods have supported me in my learning Agree
Mostly agree
Neutral
Mostly disagree
Disagree
Not relevant  
How do you perceive the workload in relation to the ECTS points of the course? Way too heavy
Too heavy
Appropriate
Too light
Way too light
How do you perceive the use of student-involving and student-activating teaching methods during lessons (groupwork, presentations, dialogue etc.)? Far too high
Too high
Suitable
Too low
Far too low
What parts of the course were especially helpful to your learning experience? Free text option
Do you have any suggestions on how to improve the course? Was anything missing?Free text option

Opfølgning

Kursusansvarlig

 • Den kursusansvarlige kan løbende følge med i evalueringen og kan downloade evalueringsrapporten indeholdende grafik, statistik og tekst
 • Den kursusansvarlige har ansvar for, at alle undervisere bliver orienteret om resultatet af kursusevalueringen.
 • På baggrund af en drøftelse med de studerende, skal den kursusansvarlige sammenfatte en kort kommentering af de væsentligste resultater, der fremsendes til studienævnets formand. Kommentaren kan indeholde overvejelser omkring hvad der fungerede godt, hvad der fungerede mindre hensigtsmæssigt og hvad der planlægges ændret

Studienævn

 • Studienævnene modtager 2 gange i året et indikatorbaseret overblik med aktuel og historisk evalueringsdata + alle evalueringsrapporterne
 • Forud for drøftelsen i studienævnene indhenter studienævnsformanden kommentarer fra de kursusansvarlige
 • Studienævnene skal som minimum behandle de kurser, der har opnået farven rød på spørgsmålet omkring det samlede udbytte af undervisningen ved den aktuelle evaluering.
 • Studienævnet kan på baggrund af drøftelsen beslutte konkrete foranstaltninger i forhold til det faglige indhold på enkelte kurser eller på tværs af uddannelsen. Beslutningerne indarbejdes i referatet    

Studieleder

 • Studieleder modtager 2 gange i året et indikatorbaseret overblik med evalueringsdata over tid samt adgang til at se selve evalueringsrapporterne
 • Studieleder har til opgave at implementere evt. foranstaltninger besluttet af studienævnet.
 • Studieleder orienterer hvert semester institutlederen om evalueringens hovedresultater. I forlængelse heraf drøfter studieleder behovet for opfølgning med institutlederen.

Institutleder

 • Institutleder modtager 2 gange i året et indikatorbaseret overblik med evalueringsdata over tid samt adgang til at se selve evalueringsrapporterne
 • Institutleder følger op på resultatet af evalueringen i dialog med studieleder. Som personaleleder beslutter institutlederen tiltag som følge af evt. kritiske evalueringer.

Offentliggørelse af resultater

I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser er universitet forpligtet til at offentliggøre visse oplysninger om undervisningens kvalitet. I overensstemmelse hermed offentliggøres evalueringsresultater i form af rapportering på uddannelsesniveau. Svarene på de åbne spørgsmål offentliggøres ikke af anonymitetshensyn.

Tilgå aktuelle og historiske evalueringsresultaterne nedenfor.  

Semesterhjul for kursusevaluering