Censorer

Oplysninger til censorer

ved Health

Kære censorer

På grund af Covid19 bliver en række eksamener lagt om til et online format.

Formatet for de enkelte eksamener fremgår af af studieportalen for den enkelte uddannelse.

Under punktet censornormer, findes der en oversigt over censornormer, som stemmer overens med  de omlagte online formater. 

Du er velkommen til at skrive til os på: censorsundhedsudd.health.udd@au.dk

Venlig hilsen
Health Studier.

Registrér eksamensresultater i Digital Eksamen

Alle eksamensresultater på Aarhus Universitet inddateres online af både eksaminator og censor i systemet Digital Eksamen.

Du kan læse mere om, hvordan du gør her.

Rejser og hotel

Du kan her finde blanketter og retningslinjer ift. rejseafregning og hotelophold.

Rejser

 • Tjenesterejseblanket - censorer på AU (Excel)(ny pr. 29/02-21)
  OBS: Vi vil bede dig om at konvertere dokumentet til PDF, inden du sender det til afregning.
  Der kan gå op til 1 måned, fra vi har modtaget blanketten, til pengene går ind på din konto, da der er 3 afdelinger involveret i behandling af rejseafregninger.
 • Link til Rejseplanen
 • Retningslinjer for rejseudgifter (PDF), sidst opdateret 1/1-20.

NB! Ved overnatning skal afrejse- og hjemkomsttidspunktet oplyses af hensyn til udbetaling af dagpengesats.


Hotel

Du skulle gerne have fået tilsendt info om, hvordan du booker et værelse, hvis du har brug for overnatning i forbindelse med en censoropgave på Aarhus Universitet.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os på mail: censorafregning.he.studadm@au.dk.

Censorhonorar (løn)

Censorafregningen sker automatisk via systemudtræk fra enten Digital Eksamen eller STADS (og IKKE Censor-IT, idet antallet kun er foreløbigt) hvilket betyder at INGEN censorer på Health længere behøver at sende formularen Anvisning af censorvederlag ind, for at få udbetalt sit censorhonorar.

 • Censorer bliver honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet.
  • Taksten (A) udgør pr. 1. oktober 2020 kr. 457,18 pr. time eksklusiv feriepenge.
  • For tandplejere og kliniske tandteknikere afregnes efter B-taksten, som pr. 1. oktober 2020 udgør kr. 375,10 pr. time eksklusiv feriepenge.
 • For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, som honoreringen udregnes i forhold til.
 • Forventede dispositionsdatoer ved færdigtastning af resultat senest den 1. i måneden:
  • Vintereksaminer: Ultimo november, ultimo februar og ultimo marts.
  • Sommereksaminer: Ultimo maj, medio juli (færdigtastet sen. 22/6) og ultimo september.

Censornormer.

Her finder du censornormerne for Health, sidst opdateret d. 19. april 2021.

Censorformandskaber på Aarhus Universitet

Størstedelen af uddannelserne inden for det sundhedsvidenskabelige område har deres eget censorkorps, som ledes af et Censorformandskab. På Aarhus Universitet er Health værtssekretariat for følgende Censorformandskaber:


Derudover er følgende censorkorps tilknyttet Health på AU:

Healths samarbejde med censorinstitutionen

Alle uddannelser på Health er tilknyttet et censorkorps. Det fremgår af studieordningen, hvilket censorkorps en uddannelse hører under. Reglerne vedrørende censorkorps fremgår af eksamensbekendtgørelsen, afsnit II.

Censorerne har til opgave at sikre, at den studerende ved den enkelte prøve bedømmes ud fra anerkendte og tilgængelige kriterier, regler og procedurer. Censorkorpset har endvidere til opgave at sikre, at kriterierne anvendes konsistent på nationalt niveau på tværs af uddannelser, og at pege på udviklingsmuligheder ift. at højne uddannelsernes kvalitet.

Pr. 1. april 2018 anvender samtlige censorkorps tilknyttet Health systemet Censor IT, der er et online system til censoransøgninger, beskikkelse af censorallokering, eksamensindberetning samt vedligeholdelse af kontaktoplysninger. Læs om Censor IT her.    

Samarbejdet med censorkorpsene foregår på følgende måder.

Udpegning af censorer til en eksamen

 • Allokeringer og accept/ikke-accept af censuropgaver foregår gennem Censor IT  
 • For nogle af censorkorpsene godkendes valget af censorformanden. For andre censorkorps informeres censorformanden om valget.

 Censorindberetning

 • Administrationscenter Health indsamler censorindberetningerne, vurderer disse og videredistribuerer til studielederen.

Censormøder

 • Det er censorformændenes opgave at afholde censormøder.

Censorrapport

 • Institutleder følger op på de årlige censorrapporter.

Censorformandskabets opgaver

 • Fordeler opgaver til censur blandt censorkorpset i samråd med institutionerne.
 • Udarbejder årlig beretning til institutionerne, som indgår i grundlaget for eventuelle evalueringer af uddannelsen.
 • Kvalitetssikrer ved at drøfte sager om problemer eller mangler i en uddannelse.
 • Afholder censormøder og kontaktmøder mellem institutioner og censorer.
 • Medvirker til løbende dialog om udvikling i uddannelsen.
 • Indstiller censoremner til ministeriet på baggrund af rådføring med institutionerne.
 • Udfærdiger høringssvar om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger.
 • Valg til censorformandskab.

Censors opgave og rolle

Ifølge Eksamensbekendtgørelsen skal en censor både udfylde en rolle i forhold til den enkelte eksamen samt mere overordnet i forhold til at rådgive om selve uddannelsen. Derfor opfordres alle censorer til at reflektere over begge elementer og udfylde en censorindberetning.    

§ 60. Censor skal påse,

 1. at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning,
 2. at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
 3. at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen.

§ 61. En censor skal

 1. virke som censor ved uddannelsens eller det centrale fags eksterne prøver, jf. § 22, stk. 3,
 2. rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens eller det centrale fags og undervisningens mål,
 3. ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet, og
 4. medvirke ved behandling af klager og anker over prøver, jf. § 35, stk. 2, § 37, stk. 2, og § 39, stk. 2.

Stk. 2. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i § 60, ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning herom til universitetet med kopi til censorformandskabet.

Læs mere om Learning Objectives ved eksamen og bedømmelse samt se undervisningsfilm her.

Læs artikel om mundtlig eksamen i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift her.

Er dine notater offentlige?

Studerende kan i klagesager over eksamen søge aktindsigt i sagen, og dermed også i de notater, som du som censor har skrevet i forbindelse med bedømmelsen – uanset eksamensform. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på ordlyden af dine notater.