Fakultetsledelsen

Fakultetsledelsen er fakultetets øverste ledelse. 

Fakultetsledelsen vedtager fakultetets overordnede mål og økonomi, godkender institutternes budgetter og behandler sager og emner, der er fælles for fakultetets strategiske retning.

På Health består fakultetsledelsen af dekanen, to prodekaner, de fem institutledere, ph.d.-skolelederen, sekretariatschefen, administrationschefen og kommunikationschefen.

Fakultetet har desuden et Akademisk Råd og et Advisory Board til at rådgive sig i strategiske og akademiske spørgsmål. 

Dekan

"For mig er det vigtigt, at...

...vi i fakultetsledelsen har en helt åben og fordomsfri diskussion, hvor vi lytter til hinandens perspektiver og derved arbejder hen mod den fælles bedste beslutning for fakultetet. Personligt gør jeg mit allerbedste for at skabe rum til dette."

Prodekan for uddannelse

"Jeg bringer de uddannelses-...

...relaterede sager ind i fakultetsledelsen, og særligt to emner optager mig: 1) at vi opnår fællesskab, fælles ansvar og engagement om at sikre kvaliteten af vores uddannelser og 2) at vi sikrer, at vores buket af uddannelser matcher behovet i samfundet."

Prodekan for forskning

"Jeg bringer de forsknings...

...relaterede sager ind i fakultetsledelsen. Rekrutteringen af dygtige, yngre forskningstalenter er forudsætningen for et stærkt universitet. Det er jeg optaget af – ligesom jeg har fokus på vores evne til at tiltrække midler, der tillader, at den frie forskning blomstrer."

Administrationschef

"Jeg sætter stor pris på...

...de drøftelser, vi har i fakultetsledelsen. Vi belyser emnerne fra forskellige vinkler og enes om en fælles holdning – en form for grundholdning, som jeg kan tage med videre ud i organisationen, både i ledelseskredsen i enhedsadministrationen (LEA) og i administrationen på Health. Fakultetsledelsen er retningsskabende i ordets bedste forstand."

Sekretariatschef

"Ledelsens vigtigste opgave...

...er efter min mening at omsætte universitetets strategi og retning til konkrete strategiske indsatser på Health, så vi i fællesskab og på tværs af fakultetet bidrager til at opfylde universitetets mål. Og herefter er institutlederne særligt vigtige i forhold til at få omsat de strategiske indsatser til handling."

Kommunikationschef

Ulla Krag Jespersen

Kommunikationschef, Health

"Jeg har fokus på, at...

...fakultetsledelsens beslutninger bliver formidlet på en måde, der er vedkommende og relevant for medarbejderne. God kommunikation kan styrke relationer og skabe åbenhed og tillid på tværs af fakultetet."

Ph.d.-skoleleder

"Alle medlemmer af ledelsen...

...er engagerede i deres respektive domæner, men samarbejdet sikrer, at vi sammen arbejder for et fælles bedste. For eksempel ved at iværksætte initiativer, som gør det lettere for den enkelte forsker at finansiere forskning, at finde relevante samarbejdspartnere eller at udvikle undervisningen. Vi gør vores bedste for at sikre gode studieforhold og et godt arbejdsmiljø."

Biomedicin

"En af mine mærkesager...

...handler om autonomi. Fakultetets institutter behøver efter min mening ikke gøre alt på samme måde for at bidrage til og indgå i et meningsfuldt fællesskab. Og derfor ligger det mig også på sinde, at vi både som medarbejdere og ledelse har tillid til, at fællesskabet på Health er baseret på gensidig respekt for hinandens vilkår og visioner."

Folkesundhed (konstitueret)

"Der er et kæmpe potentiale...

... i den samlede fakultetsledelse til at løfte Health som en stærk og divers sundhedsvidenskabelig forsknings- og undervisningsplatform både nationalt og internationalt. Den gensidige respekt for ledelsesmæssige, faglige og personlige perspektiver er afgørende – samtidig med, at vi arbejder for en vis harmonisering af institutternes tilgange til de fælles udfordringer."

Klinisk Medicin

"Institutterne har...

...sammenfaldende opgaver og mange af de samme udfordringer, men vi opererer i væsensforskellige kontekster, og det skal den gode fakultetsledelsesbeslutning afspejle. Hverken Health eller det enkelte institut er en ø, men en del af et større hele, der på både godt og ondt er forbundet og forpligtet opad og nedad i systemet."

Odontologi og Oral Sundhed

"Det er vigtigt for mig, at...

...vi i fakultetsledelsen skaber rammerne for, at alle medarbejdere kommer i spil og bidrager med deres ypperste til uddannelse og forskning, uanset hvilken arbejdsfunktion den enkelte medarbejder varetager. Vi skal værne om ordentlighed i arbejdsvilkår, såvel internt som i samarbejdet med eksterne, nationalt og internationalt."

Retsmedicin

"I ledelsen bidrager jeg med...

...instituttets perspektiv på de emner, der er på dagsordenen, samtidig med at jeg har blik for helheden og kompleksiteten på fakultetet. Vores største styrke som ledelse er den åbenhed og respekt, der eksisterer i gruppen. Det er et trygt rum, som gør det lettere at drøfte og enes om svære beslutninger."