Intropakke til nye videnskabelige medarbejdere på Health

Adgang, bygninger og parkering

Adgangskort/nøglekort
For at få adgang til AU's bygninger skal du bruge et adgangskort/nøglekort samt en dertil knyttet pinkode. Det er kun en særlig adgangsgiver, der kan bestille dit kort. Kontakt din nærmeste leder for at få oplyst, hvem din adgangsgiver er.

 

Find rundt på AU
AU er en stor organisation, der også fysisk breder sig over et stort areal. Derfor er det en god idé at have et kort ved hånden for at finde en særlig bygning eller mødelokale. Du også downloade app'en "AU-find" til din smartphone.

 

Parkering
For at benytte AU's medarbejderparkering skal du bruge en parkeringstilladelse, som du får ved at registrere din bil. 

Ansættelsesforhold

Arbejdsmiljø
AU ønsker en åben dialog om det daglige arbejdsmiljø, og på AU's Medarbejderservice kan du finde centrale informationer om arbejdsmiljø på AU. På Health har man i tillæg udformet en graviditetspolitik og informationsmateriale om stress.


Arbejdstid
Information om regler for arbejdstid på AU findes på Medarbejderservice.


DHL-Stafetten
AU deltager hvert år til DHL-stafetten med hold i både Aarhus, Odense og København.


Ferie
På AU foregår ferieplanlægning i dialog mellem leder og medarbejder.


Kompetenceudvikling
AU vil være en arbejdsplads, der giver medarbejderne mulighed for både faglig og personlig udvikling og så stor selvstændighed som muligt i tilrettelæggelsen af arbejdet. 


Løn
På AU er det HR, der administrerer løn.


Samarbejdsudvalg
Der er et hovedsamarbejdsudvalg på AU og lokale samarbejdsudvalg i de forskellige enheder. Samarbejdsudvalgene består af ledere og medarbejdere, som drøfter initiativer og tiltag, som har betydning for de ansattes arbejdsvilkår. 


Sygdom og fravær
Som medarbejder er du berettiget til fravær fra arbejde i en række situationer. Det kan være i forbindelse med sygdom, men der kan også være andre årsager.


Træningsfaciliteter for ansatte på AU
På AU finder du en række motionsrum og træningsfaciliteter for medarbejdere. For at benytte faciliteterne skal du nogle steder være medlem af den lokale personaleforening og andre steder kræves der medlemskab af motionsklubben.

Personoplysninger og Pure-hjemmeside

Beskyttelse af personoplysninger (GDPR)
Arbejder du med personoplysninger, er det vigtigt, at du følger lovgivningen på området.

 

Medarbejderstamkort
Dine primære medarbejderoplysninger såsom telefonnummer eller bygningsnummer er registreret i medarbejderstamkortet, hvor eventuelle rettelser/tilføjelser også skal foretages.

 

Mit.au.dk
Mit.au.dk giver blandt andet adgang til en række personlige oplysninger og din ferieoversigt. Det er også på mit.au.dk, du kan skifte adgangskode til en lang række systemer - bl.a. din AU-mail.

 

Pure
Alle medarbejdere har en personlig PURE-hjemmeside på Aarhus Universitet. Her kan du blandt andet indtaste dit cv og uploade dit profilbillede.

Forskning

Ansvarlig forskningspraksis
Health har udarbejdet et sæt standarder for ansvarlig forskningspraksis for det sundhedsvidenskabelige forskningsfelt som supplement til de fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis på Aarhus Universitet.

AU Library
Få adgang til artikler og bøger og bliv klogere på informationssøgning og publicering.

AUFF Starting Grants
Med Starting Grants ønsker Aarhus Universitets Forskningsfond at styrke vækstlaget og derigennem sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder. AUFF Starting Grants kan søges af nyansatte adjunkter og lektorer. 

AU's logo
Hvis du har brug for AU's logo til fx en poster, kan du finde det i flere varianter på AU's Medarbejderservice.

Forskning med personoplysninger
Find information om, hvad du skal være opmærksom på, hvis din forskning involverer personoplysninger - både almindelige og følsomme.

Forskningsophold i udlandet
Få hjælp til praktisk planlægning af forskningsophold i udlandet.

Forskningsstøtteenheden
Forskningsstøtteenheden har stort kendskab til relevante fonde og hjælper forskere med at udarbejde ansøgninger om eksterne forskningsmidler.

Junior Researchers Programme
Viden om karriereudvikling, kurser og andre tilbud og services for unge forskere på Aarhus Universitet.

PURE
Alle medarbejdere har en personlig PURE-hjemmeside på Aarhus Universitet, som præsenterer den ansattes faglige profil. Alle videnskabelige publikationer skal indberettes i PURE.

ReAp
ReAp er et system til registrering af den eksterne forskningsfinansiering. Større forskningsansøgninger skal indtastes i ReAp-systemet.

  • Læs mere om ReAp

Samarbejde med erhvervslivet
På Health arbejder vi sammen med erhvervslivet og det omgivende samfund.

Undervisning

AU Library
På biblioteket kan du finde undervisningsmaterialer, og du kan få informationer om ophavsret og plagieringstjek.

 

Brightspace
Brightspace er Aarhus Universitets fælles platform, som bruges til undervisningsmateriale, aktiviteter og kommunikation mellem undervisere og studerende out-of-class.

 

Centre for Educational Development (CED)
Centeret forsker, udvikler og rådgiver om både præ- og postgraduate uddannelser og tilbyder bl.a. kurser og værktøjer til brug i undervisningen.

 

Digital eksamen
Information, hjælp og vejledninger til afholdelse, bedømmelse mv. af digitale eksaminer på Health.

 

PowerPoint-skabeloner
På AU bruger vi fælles PowerPoint-skabeloner, som ligger i systemet Templafy. Her downloader du skabelonerne og bruger dem i PowerPoint på PC eller Mac. 

IT og systemer på AU

Listen er et udvalg af systemer på AU. I emneindekset kan du finde yderligere systemer.

AUHRA
AUHRA er det personaleadministrative HR-system ved AU. Systemet bruges til personaleadministration, fraværsregistrering og medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

AURAP
AURAP er AU's fælles portal for rapportering. Portalen består af en række standardrapporter, der giver mulighed for at lave økonomisk opfølgning på bestemte projekter.

Brightspace
Brightspace er Aarhus Universitets fælles platform, som bruges til undervisningsmateriale, aktiviteter og kommunikation mellem undervisere og studerende out-of-class.

Digital eksamen 
Information, hjælp og vejledninger til afholdelse, bedømmelse mv. af digitale eksaminer på Health.

Indfak
AU anvender systemet IndFak2 til modtagelse af fakturaer. På AU foregår fakturamodtagelse, bogføring og betaling til leverandør fuldt elektronisk.

IT-support og bestilling af elektronisk udstyr
Health IT-support er både åben for personlig, skriftlig og telefonisk henvendelse, hvis du oplever problemer med dit udstyr. I IT-webshoppen kan du efter aftale med din nærmeste leder bestille diverse IT-udstyr samt software. 

Mit.au.dk
Mit.au.dk giver blandt andet adgang til egne personlige oplysninger, ferieoversigt og systemer.

Outlook
Outlook er Aarhus Universitets fælles mail- og kalendersystem og en vigtig forudsætning for at sikre effektiv kommunikation og et tættere samarbejde på tværs af fakultet og universitet.


Hvis du har brug for at tilgå din AU-mail via en browser, kan du logge på din webmail.

Pure
Alle medarbejdere har en personlig PURE-hjemmeside på Aarhus Universitet. Her ligger alle faglige informationer – bl.a. CV og publikationer.

RejsUd
Udlæg og rejseudgifter, som efterfølgende skal refunderes af Aarhus Universitet, skal som udgangspunkt afregnes via systemet RejsUd. 

Stads
STADS er det studieadministrative system på AU. Via STADS administreres og formidles oplysninger om studerendes studieaktiviteter og -forløb.

Trådløst netværk og VPN-forbindelse
Aarhus Universitet har 3 trådløse netværk, som er tilgængelige på hele AU.

Via en VPN-forbindelse kan du også tilgå nogle af AU's services hjemmefra.

Workzone
Workzone er AU's officielle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Nyhedsbreve

Institutleders nyhedsbrev
På flere af Healths institutter udsender institutlederne jævnligt et nyhedsbrev til medarbejderne med institutspecifik information. 

  • Spørg på dit institut for nærmere information

 

Inside Health 
Inside Health er fakultetets interne nyhedsbrev, der udkommer hver 14. dag.

 

Universitetsledelsens nyhedsbrev
Nyhedsbrevet fra universitetsledelsen på Aarhus Universitet udsendes hver fredag og beskæftiger sig med aktuelle aktiviteter og diskussioner.   

 

Ph.d.-skolens nyhedsbrev
Ph.d.-skolens nyhedsbrev udkommer månedligt og er relevant for forskere, der gerne vil være hovedvejledere på ph.d.-projekter.

 

Omnibus 
Omnibus er den officielle og uafhængige avis for ansatte og studerende på Aarhus Universitet. 

Hjemmesider

Medarbejderservice 
Medarbejderservice på AU indeholder alle de fælles AU-informationer, man har behov for som ansat på Aarhus Universitet.  

 

Instituthjemmesider
Alle institutter med undtagelse af Institut for Retsmedicin har to hjemmesider; en ekstern, der præsenterer instituttet udadtil, og en intern medarbejderside, der fungerer som institutspecifik informationscentral rettet mod instituttets medarbejdere. 

InstitutEksternt siteMedarbejdersite
Institut for Biomedicinbiomed.au.dkbiomed.medarbejdere.au.dk
Institut for Folkesundhedph.au.dkph.medarbejdere.au.dk
Institut for Klinisk Medicinclin.au.dkclin.medarbejdere.au.dk
Institut for Odontologi og Oral Sundheddent.au.dkdent.medarbejdere.au.dk
Institut for Retsmedicinforensic.au.dk

 

Fakultetshjemmesider
Fakultetet har to hjemmesider; en ekstern, der præsenterer fakultetet udadtil, og en intern medarbejderportal, som indeholder fakultetsspecifikke nyheder og informationer.

Forskningsformidling og presse

Ansvarlig forskningsformidling
Principper for ansvarlig forskningsformidling er et sæt retningslinjer, som gælder for medieomtale i forbindelse med formidling af nye forskningsresultater og anvendes af kommunikationsafdelingerne ved Aarhus Universitet Health og Region Midtjylland.

 

Pressekontakt og pressehjælp
Health Kommunikation tilbyder rådgivning og kurser til forskere, der formidler forskningsresultater i medierne eller ønsker at blive bedre til kommunikere til andre end fagfæller.

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset: