Internationale partnerskaber

Internationale partnerskaber bidrager til ny viden og en stærkere position i konkurrencen om midler og rekruttering af talentfulde forskere og studerende fra ind- og udland.

Studenterudvekslingsaftaler

Studenterudveksling sker inden for rammerne af en studenterudvekslingsaftale med et partneruniversitet. Her aftales, hvor mange studerende der kan udveksles per semester/år samt betingelserne for udveksling (sprogkrav, niveau, etc.).

Aftaletyper

Health deltager i flere forskellige udvekslingsprogrammer og -netværk. Udvekslingsaftaler indgås altid af prodekanen for uddannelse på anbefaling fra Office of International Relations. Du kan altså ikke selv indgå en udvekslingsaftale.

 • Nordplus: Frivillige netværk for udveksling i Norden. Inden for et netværk  kan der udveksles på tværs af de deltagende universiteter. Health deltager i Nordplus netværk for medicin og idræt. Studerende, der rejser ud på en Nordplus-aftale kan søge et Nordplus-stipendium finansieret af Nordisk Råd og udbetalt af netværkskoordinatoren.
 • Erasmus: Erasmus-aftaler indgås mellem to europæiske universiteter inden for et afgrænset fagområde, fx medicin eller folkesundhedsvidenskab. Studerende, der rejser ud på en Erasmus-aftale kan søge et Erasmus-stipendium finansieret af EU og tildelt af hjemuniversitetet.
 • Bilaterale aftaler: Disse udvekslingsaftaler bruges typisk hvor Nordplus og Erasmus ikke rækker, dvs. til oversøiske destinationer. Studerende, der rejser ud på en bilateral aftale, kan søge et fakultetsstipendium finansieret og tildelt af Health.

Forslag til nye aftaler

Forslag til nye aftaler behandles af Office of International Relations. Når vi vurderer et forslag til en ny aftale, tager vi i betragtning, hvilke kurser universitetet kan tilbyde og hvor mange studerende, som aftalen vil være relevant for. Health indgår ikke aftaler med henblik på en enkelt studerende.

Eksisterende aftaler kan ses i online ansøgningssystemet MoveOn, der bruges af studerende, der søger en udvekslingsplads.


Partnerskabsaftaler

Partnerskabsaftaler kan have mange forskellige udformninger og mange forskellige formål. Et godt partnerskab bidrager til at udvikle og styrke fakultetets aktiviteter inden for forskning og uddannelse, har en afsmittende effekt på kollegaer i andre forskningsgrupper og gavner fakultetets internationale prestige.

Gode råd til indgåelse af partnerskab

Ved ønske om internationalt partnerskab kan følgende med fordel overvejes:

 1. Hvilke aktiviteter er der planer om? Indgår der uddannelses- eller forskeruddannelsesaktiviteter?
 2. Hvad er forventningen til deltagelse/volumen for de planlagte aktiviteter?
 3. Hvilket behov skal aftalen imødekomme? Er formålet klart? På hvilket niveau skal aftalen indgås?
 4. Hvorfor er det en vigtig samarbejdspartner? Hvordan er det nuværende samarbejde?
 5. Hvem har gavn af aftalen? Kan partnerskabet foldes ud, så det kommer flest muligt til gode?
 6. Er der fornøden opbakning til aftalen på partnerinstitutionen? Hvordan skal den forankres dér?
 7. Er der finansiering – eller forventning om finansiering – til aktiviteterne i partnerskabet?
 8. Hvad er det forventede udbytte af samarbejdet? Og hvad er perspektivet for partnerskabet – nu og fremover?
 9. Vurdér også, om I får brug for administrativ eller videnskabelig assistance for at lykkes med de planlagte aktiviteter.
 10. Sidst men ikke mindst så overvej om partnerinstitutionen er på et niveau, der retfærdiggør en partnerskabsaftale.

Vejledning og skabelon til indgåelse af partnerskabsaftaler

For assistance vedrørende partnerskabsaftaler på fakultets- og universitetsniveau og partnerskabsaftaler der inkluderer uddannelse og forskeruddannelse – kontakt Office of International Relations.

Underskrift

Indhent tilsagn, før du forpligter instituttet, fakultetet eller universitetet i en aftale, der inkluderer bidrag i form af uddannelse og ressourcer (midler, ansættelser, timer, faciliteter mv).

Partnerskabsaftaler underskrives af rektor, dekanen eller den, der har fået kompetencen uddelegeret, dvs. institutleder, centerleder, ph.d.-skoleleder eller prodekan.

Forskningsaftaler der ikke involverer uddannelse eller forskeruddannelse underskrives normalt lokalt, fx af institutleder.

Dokumenter, der kræver underskrift ved rektor, dekan, prodekan eller lignende, sendes til Office of International Relations sammen med baggrundsinformation. Partnerskaber, der forpligter fakultetet eller universitetet, er forbeholdt universiteter, der understøtter institutionens strategiske ambitioner, og du kan derfor blive bedt om information til belysning af, hvorfor aftalen er relevant (se guide).

Tillad godt med tid, særligt ved dokumenter der kræver rektors underskrift.