Udlandsophold

Studerende

Studerende kan tage en del af deres studie på et universitet i udlandet. Der er forskellige muligheder for udlandsophold med hver sit regelsæt. Reglerne er også forskellige for indkommende og udgående studerende.

Udveksling

Universiteter kan aftale at udveksle studerende for en kortere eller længere periode – typisk 1-2 semestre – uden at opkræve studieafgift af den indkommende gæstestuderende. Studerende kan gratis deltage i partneruniversitetets kurser, de kan få merit for kurserne hjemme, og de får hjælp til bolig, visumansøgning mv.

  • Udgående studerende ansøger inden 1. december til det følgende akademiske år. Ledige pladser til forårssemesteret udbydes i september. Inden afrejse skal den studerende have en forhåndsgodkendelse til merit for de kurser, de vil tage på partneruniversitetet.
  • Indkommende studerende ansøger inden 1. april og 1. oktober for det kommende semester. Ansøgning kræver en nominering af hjemuniversitetet. Medmindre de søger ind på kurser, der udbydes på engelsk, skal de kunne dansk flydende.


Et tilbud om en udvekslingsplads er ikke det samme som garanti for optag på partneruniversitetet. Det er ikke sikkert, at de har flere ledige pladser på et givent kursus eller semester.

Pladser til udvekslingsstuderende på det internationale semester på Health er begrænsede. Studerende fra partneruniversiteter, der tilbyder et forhåndsgodkendt semester (fagpakke) til medicinstuderende fra Health, bliver prioriteret, når der tildeles pladser.

Mere information:

Freemover

Studerende på Health kan principielt tage på udlandsophold på ethvert universitet i udlandet. De er ikke begrænsede til partneruniversiteter. Som freemovere skal de studerende dog betale studieafgift til universitetet i udlandet, da de ikke er omfattet af en udvekslingsaftale (det er muligt at søge et såkaldt udlandsstipendium ved SU-styrelsen til dækning af studieafgiften

Freemovere arrangerer alting selv og kommunikerer direkte med værts-universitetet om kurser, sprogkrav, eksamen, skemaer mv. Hjælp til at søge bolig og visum afhænger af værts-universitetet (og typisk også størrelsen på den opkrævede studieafgift).

Health optager ikke freemovere. Teoretisk kan studerende fra udlandet søge ind via tompladsordningen, men da antallet af kurser, som Health udbyder på engelsk, er meget smalt, understøttes det ikke på Health.

Mere information:

Klinik- og praktikophold (internationale studerende)

Praktikanter er studerende, der kommer til Health på et skræddersyet ophold for at få klinikerfaring eller lave forskning. Studerende, der gerne vil i praktik på Health, skal kontakte et institut eller hospitalet og selv finde en vært. Den internationale koordinator på fakultetet kan ikke hjælpe med at arrangere praktikophold på Health eller Aarhus Universitetshospital.

Hverken hospitalet eller institutterne er forpligtede til at modtage studerende, der selv arrangerer et klinikophold.

Typer af aftaler

  • "Erasmus+ studentermobilitet" (semesterudveksling inden for EU/EØS),
  • "Erasmus+ Traineeship/-Placement" (studerende fra EU/EØS)
  • "Internships" (studerende uden for EU/EØS).

Vigtigt for alle typer af ophold
Det er vigtigt at være opmærksom på, at studerende, der kun søger om klinikophold på enten Erasmus+ Traineeship eller Internship ikke bliver indskrevet eller kan få underskrifter fra universitet. De kan derfor heller ikke deltage i kurser eller tage eksamen og får heller ikke et officielt bevis på opholdet. Som vært kan du give dem en anbefaling. De er ikke automatisk forsikret under opholdet og bør tegne fuldtids ansvars- og ulykkesforsikring.   

Erasmus+ studentermobilitet håndteres af den internationale koordinator på Health og drejer sig udelukkende om studerende, der bliver indskrevet på hele semestre. Det er kun muligt at blive indskrevet som studerende, hvis specifikke kriterier for indskrivning af opfyldt. 

Erasmus+ Traineeship/Placement er en fleksibel mulighed for en studerende for at få klinik- eller praktikerfaring fra et andet land. Hverken universitet eller universitetshospitalet er forpligtede til at tage imod studerende, der henvender sig og vil i klinik gennem "Erasmus+ Traineeship". Vælger en afdeling af tage imod en studerende i klinik, er det afdelingens eget ansvar at står for alt det praktiske vedrørende opholdet. . 

Internships: Studerende uden for EU/EØS kan også søge om et "internship" direkte ved hospitalet eller et institut, men her gælder samme regler som ved Erasmus+ Traineeship/Placement. Praktikanter fra ikke-EU/EØS-lande skal desuden have en praktikanttilladelse fra udlændingestyrelsen. Ansøgningsprocessen startes af værten og tager normalt to måneder.

Praktisches Jahr
I Tyskland kan medicinstuderende tage dele af deres KBU på et universitetshospital i udlandet. For at få klinikopholdet godkendt i Tyskland skal de bruge en underskrift fra dekanen og et stempel fra universitetet. Da disse studerende ikke er indskrevet som studerende på Aarhus Universitet, kan de ikke få disse papirer underskrevet. Vær derfor opmærksom på at informere dem om dette inden accept af opholdet.

Relevante links:

Klinik- og praktikophold (danske studerende)

Studerende fra Faculty of Health, der gerne vil til udlandet på et praktikophold, skal selv arrangere det, for eksempel gennem IMCC eller IFMSA. Afhængig af studieordning kan opholdet meritoverføres som et valgfag.

Mere information:

Summer University

Kurser under AU Summer University er valgfrie kurser på 5-10 ECTS udbudt på engelsk i juli-august. Det er korterevarende muligheder for gæstestuderende såvel som for danske studerende, der ønsker en international oplevelse eller at indhente nogle ECTS. Kurserne adskiller sig ikke fra andre valgfag på uddannelserne og skal derfor godkendes af det relevante studienævn og institutleder.

Studerende fra universiteter med en udvekslingsaftale med AU kan deltage gratis. Andre internationale studerende kan deltage mod et gebyr.

Studerende fra Health kan også deltage i sommerskoler udbudt af universiteter i udlandet, herunder partneruniversiteter. De kan deltage som udvekslingsstuderende eller – hvis der ikke foreligger en udvekslingsaftale – som freemovere.

Mere information:


Ph.d.-studerende

Et udlandsophold giver ph.d.-studerende mulighed for at etablere et internationalt netværk og få nye perspektiver på deres forskning. Ph.d.-studerende har stor frihed til at planlægge et udlandsophold efter eget ønske og har til gengæld generelt ikke adgang til udvekslingsaftaler.

Udlandsophold for ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende opfordres generelt til mindst et længerevarende udlandsophold i løbet af studiet og får økonomisk støtte af ph.d.-skolen til rejse og ophold. Udlandsophold arrangeres af den ph.d.-studerende selv i samarbejde med hovedvejleder og hans/hendes forskningsnetværk.

Mere information:

Indkommende gæste-ph.d.-studerende

Indkommende gæste-ph.d.-studerende har normalt finansiering fra hjemuniversitetet eller fonde i hjemlandet. Der er også danske offentlige midler som kulturaftalerne og AUFF rejsestipendier, der uddeles af ph.d.-skolen en til to gange årligt.

Mere information

Joint PhD

Joint PhD er en mulighed for ph.d.-studerende til at få formel anerkendelse af et længerevarende udlandsophold i form af et diplom fra begge universiteter. Der er mange betingelser forbundet med en joint PhD, og det er ikke altid nemt – eller muligt – at forene de to universiteters regelsæt. Hvis du ønsker at styrke et forskningssamarbejde eller tiltrække en attraktiv kandidat, kan det være værd at undersøge. I nogle tilfælde foreligger en rammeaftale og en model for joint PhD med en given samarbejdspartner, fx double PhD degree-modellen for SDC ph.d.-studerende fra Kina.

Mere information:


Ansatte

Forskning er i sin natur international. Med udlandsophold opbygges relationer til udenlandske kollegaer og institutioner, der giver adgang til ekspertise og faciliteter.

Udlandsophold for ansatte

Ansatte på Health kan tage til udlandet med henblik på fx undervisning, oplæring eller gæsteforskning. Networking med internationale kollegaer er et vigtigt element i udviklingen af forskningssamarbejder og kan give adgang til nye finansieringsmuligheder i udlandet. Et udlandsophold arrangeres af dig selv og din vært i udlandet og aftales med nærmeste leder.

Finansieringsmuligheder inkluderer Erasmus-stipendier for ansatte. Mange fonde og offentlige bevillinger støtter også udlandsrejser og gæsteforskerophold.

Mere information:

Indkommende gæsteforskere

Indkommende gæsteforskere inkluderer kandidater, postdocs, adjunkter og fastansatte. En gæsteforsker er normalt ansat på sit hjemuniversitet under opholdet men kan også finansieres af en midlertidig ansættelse på Health. Gæsteforskere er omfattet af samme forsikring som AU-ansatte.

Finansieringsmuligheder på AU inkluderer AIAS Fellowships. Du har også mulighed for af eget budget at betale gæsteforskeren et opholdsstipendium på 15.000 kr./mdr. i maks. 6 mdr.

AU’s International Academic Staff-enhed har en Guest Researcher Support og en Relocation Service og dertil en rigtig god hjemmeside med information om alle praktikaliteter i forbindelse med udlandsophold og gæsteforskerophold på AU.

Mere information

Særligt tilbud til forskere


Sussex European Partnership Development Fellowships (EPDF)

This Visiting Fellows scheme offers funding for visits (3-10 days) to/from Sussex for academic staff based at Sussex or at selected European universities incl. Aarhus University. Students, PhD students and postdocs are not eligible. Fellows going to Sussex should be nominated by a Sussex staff member. For more info contact tanja.hansen@au.dk.


Se også: