Netværkspulje

Er du en del af et mindre, fagligt netværk på Health? Så kan du søge om et økonomisk tilskud til et arrangement eller en aktivitet, der faciliterer fælles læring og vidensdeling.

Hvorfor er puljen oprettet?

Dekanatet på Health vil gerne understøtte fakultetets små og mere uformelle netværk for at fremme samarbejde på tværs af fagligheder. Det betyder, at du kan søge om et tilskud til arrangementer og aktiviteter, der samler forskere og/eller undervisere fra primært Health om et fagligt relevant formål.

Hvem kan søge?

Alle videnskabelige medarbejdere med ansættelse på Health på mindst postdoc-niveau kan søge. Initiativet er målrettet netværk, der er vokset frem i forskningsmiljøerne på Health, og ansøger er bevillingsmodtager på vegne af et forskerinitieret netværk.

Der er ikke krav om, at netværket er formelt nedsat, fx gennem vedtægter eller lignende, eller at netværket har et bestemt antal deltagere. Til gengæld er der en forventning om, at netværket har en substans, der rækker ud over det konkrete arrangement.

Ansøgninger fra Healths interdisciplinære forskningsnetværk samt akademier og nationale netværk vil ikke blive imødekommet.

Hvad kan tilskuddet søges til?

Tilskuddet kan dække udgifter i forbindelse med planlægning og gennemførelse af et netværksarrangement, fx:,

  • Lokaleleje til AU, vagt og forplejning
  • Rejse- og opholdsudgifter til gæsteforelæsere
  • Honorar til oplægsholder/konsulent
  • Repræsentation, facilitering mv.
  • Posters, kommunikation og annoncering
  • Studentermedhjælpertimer

Indholdet kan være videnskabeligt og enten pege ind i en konkret faglighed, det kan have et tværfagligt sigte, eller det kan være målrettet mere generelle færdigheder. Det er op til jer. Eneste krav er, at formålet understøtter relationer og samarbejde på tværs af forskergrupper, fagområder og institutter på Health. 

Der skal være minimum 20 deltagere ved arrangementet, og ca. 75% af deltagerne skal være fra Health. De øvrige ca. 25% kan være fra andre fakulteter på AU, Aarhus Universitetshospital, virksomheder, NGO’er, universiteter i udlandet mv.

Tilskuddet kan ikke bruges til studierejser eller internatkurser og heller ikke til frikøb.

Alle udgifter, herunder rejser, repræsentation, honorar mv., skal følge AU’s og statens regler.

Hvornår skal tilskuddet bruges?

Tilskuddet skal bruges i det kalenderår, det er bevilget til. I 2023 kan I søge midler til arrangementer og aktiviteter i 2023 og 2024. I 2024 kan I søge til arrangementer og aktiviteter i 2024.

Hvor meget kan man søge?

Hver ansøgning kan højst søge og modtage 15.000 kr. Der kan ikke søges flere gange til samme arrangement, men samme ansøger eller ansøgerkreds kan godt søge flere gange til nye arrangementer.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Dekanatet behandler løbende ansøgninger, og kvalificerede ansøgere tildeles midler efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning til netværkspulje på Health

Ansøger
Netværk
Arrangement/aktivitet
Indsend ansøgning