Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Personaleforhold Ny medarbejder Startpakke til VIP

Startpakke til nye videnskabelige medarbejdere på Health

Ansættelsesforhold

Arbejdsmiljø
AU ønsker en åben dialog om det daglige arbejdsmiljø, og på AU's Medarbejderservice kan du finde centrale informationer om arbejdsmiljø på AU. På Health har man i tillæg udformet en graviditetspolitik og informationsmateriale om stress.

 

Arbejdstid
Information om regler for arbejdstid på AU findes på Medarbejderservice.

 

Barsel
Hvis du venter barn, kan du have brug for at kende AU's barselsregler og de forhold, der gælder for dig.

 

Ferie
På AU foregår ferieplanlægning i dialog mellem leder og medarbejder.

 

Kompetenceudvikling
AU vil være en arbejdsplads, der giver medarbejderne mulighed for både faglig og personlig udvikling og så stor selvstændighed som muligt i tilrettelæggelsen af arbejdet. 

 

Løn
På AU er det HR, der administrerer løn.

 

Samarbejdsudvalg
Der er et hovedsamarbejdsudvalg på AU og lokale samarbejdsudvalg i de forskellige enheder. Samarbejdsudvalgene består af ledere og medarbejdere, som drøfter initiativer og tiltag, som har betydning for de ansattes arbejdsvilkår. 

Forskning

Ansvarlig forskningspraksis
Health har udarbejdet et sæt standarder for ansvarlig forskningspraksis for det sundhedsvidenskabelige forskningsfelt som supplement til de fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis på Aarhus Universitet.

 

AUFF Starting Grants
Med Starting Grants ønsker Aarhus Universitets Forskningsfond at styrke vækstlaget og derigennem sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder. AUFF Starting Grants kan søges af nyansatte adjunkter og lektorer. 

 

AU's logo
Hvis du har brug for AU's logo til fx en poster, kan du finde det i flere varianter på AU's Medarbejderservice.

 

Forskningsophold i udlandet
Få hjælp til praktisk planlægning af forskningsophold i udlandet.

Forskningsstøtteenheden
Forskningsstøtteenheden har stort kendskab til relevante fonde og hjælper forskere med at udarbejde ansøgninger om eksterne forskningsmidler.

 

Junior Researchers Programme
Viden om karriereudvikling, kurser og andre tilbud og services for unge forskere på Aarhus Universitet.

 

PURE
Alle medarbejdere har en personlig PURE-hjemmeside på Aarhus Universitet, som præsenterer den ansattes faglige profil. Alle videnskabelige publikationer skal indberettes i PURE.

 

ReAp
ReAp er et system til registrering af den eksterne forskningsfinansiering. Større forskningsansøgninger skal indtastes i ReAp-systemet.

 

Samarbejde med erhvervslivet
På Health arbejder vi sammen med erhvervslivet og det omgivende samfund.

Undervisning

Blackboard 
Blackboard er Aarhus Universitets fælles platform, som bruges til undervisningsmateriale, aktiviteter og kommunikation mellem undervisere og studerende out-of-class.

 

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU)
Centeret forsker, udvikler og rådgiver om både præ- og postgraduate uddannelser på Health og tilbyder bl.a. kurser og værktøjer til brug i undervisningen.

 

Digital eksamen
Information, hjælp og vejledninger til afholdelse, bedømmelse mv. af digitale eksaminer på Health.

 

Kurser for undervisere på Health
Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser tilbyder målrettede pædagogiske uddannelsestilbud til underviserne på Health.

 

PowerPoint-skabeloner
På AU bruger vi fælles PowerPoint-skabeloner, som ligger i systemet Templafy. Her downloader du skabelonerne og bruger dem i PowerPoint på PC eller Mac. 

Systemer på AU

AUHRA
AUHRA er det personaleadministrative HR-system ved AU. Systemet bruges til personaleadministration, fraværsregistrering og medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

 

AURAP
AURAP er AU's fælles portal for rapportering. Portalen består af en række standardrapporter, der giver mulighed for at lave økonomisk opfølgning på bestemte projekter.

 

AURUS
Udlæg og rejseudgifter, som efterfølgende skal refunderes af Aarhus Universitet, skal som udgangspunkt afregnes via systemet AURUS (Aarhus Universitets Rejse- og Udgiftsafregningssystem).

 

Blackboard 
Blackboard er Aarhus Universitets fælles platform, som bruges til undervisningsmateriale, aktiviteter og kommunikation mellem undervisere og studerende out-of-class.

 

Digital eksamen 
Information, hjælp og vejledninger til afholdelse, bedømmelse mv. af digitale eksaminer på Health.

 

Mit.au.dk
Mit.au.dk giver blandt andet adgang til egne personlige oplysninger, ferieoversigt og systemer.

 

Outlook
Outlook er Aarhus Universitets fælles mail- og kalendersystem og en vigtig forudsætning for at sikre effektiv kommunikation og et tættere samarbejde på tværs af fakultet og universitet.

 

PURE
Alle medarbejdere har en personlig PURE-hjemmeside på Aarhus Universitet. Her ligger alle faglige informationer – bl.a. CV og publikationer.

 

Workzone
Workzone er AU's officielle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Nyhedsbreve

Institutleders nyhedsbrev
På flere af Healths institutter udsender institutlederne jævnligt et nyhedsbrev til medarbejderne med institutspecifik information. 

  • Spørg på dit institut for nærmere information

 

INside Health 
Inside Health er fakultetets interne nyhedsbrev, der udkommer hver 14. dag.

 

Universitetsledelsens nyhedsbrev
Nyhedsbrevet fra universitetsledelsen på Aarhus Universitet udsendes hver fredag og beskæftiger sig med aktuelle aktiviteter og diskussioner.   

 

Ph.d.-skolens nyhedsbrev
Ph.d.-skolens nyhedsbrev udkommer månedligt og er relevant for forskere, der gerne vil være hovedvejledere på ph.d.-projekter.

 

Omnibus 
Omnibus er den officielle og uafhængige avis for ansatte og studerende på Aarhus Universitet. 

Hjemmesider

Medarbejderservice 
Medarbejderservice på AU indeholder alle de fælles AU-informationer, man har behov for som ansat på Aarhus Universitet.  

 

Instituthjemmesider
Alle institutter med undtagelse af Institut for Retsmedicin har to hjemmesider; en ekstern, der præsenterer instituttet udadtil, og en intern medarbejderside, der fungerer som institutspecifik informationscentral rettet mod instituttets medarbejdere. 

InstitutEksternt siteMedarbejdersite
Institut for Biomedicinbiomed.au.dkbiomed.medarbejdere.au.dk
Institut for Folkesundhedph.au.dkph.medarbejdere.au.dk
Institut for Klinisk Medicinclin.au.dkclin.medarbejdere.au.dk
Institut for Odontologi og Oral Sundheddent.au.dkdent.medarbejdere.au.dk
Institut for Retsmedicinforensic.au.dk

 

Fakultetshjemmesider
Fakultetet har to hjemmesider; en ekstern, der præsenterer fakultetet udadtil, og en intern medarbejderportal, som indeholder fakultetsspecifikke nyheder og informationer.

Forskningsformidling og presse

Ansvarlig forskningsformidling
Principper for ansvarlig forskningsformidling er et sæt retningslinjer, som gælder for medieomtale i forbindelse med formidling af nye forskningsresultater og anvendes af kommunikationsafdelingerne ved Aarhus Universitet Health og Region Midtjylland.

 

Pressekontakt og pressehjælp
Health Kommunikation tilbyder rådgivning og kurser til forskere, der formidler forskningsresultater i medierne eller ønsker at blive bedre til kommunikere til andre end fagfæller.

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:

12980 / i30