Mød Healths ligestillingsudvalg

I starten af 2022 nedsatte fakultetsledelsen på Health et ligestillingsudvalg. Siden da har udvalget dannet arbejdsgrupper, valgt indsatsområder og sat konkrete mål for udvalgets arbejde. Mød medlemmerne her, og læs om, hvad de arbejder med lige nu.

Fra venstre: Anne Mette-Hvas, Mads Hedelund, Anne Birkeholm Jensen, Ask Vest Christiansen, Siri Beier Jensen, Ebbe Bødtkjer, Ida Vogel, Felicity Mae Davis, Kristine Raaby Gammelgaard, Anni Mandrup Høeg. De to studenterrepræsentanter og Henning Andersen er ikke med på billedet.

Sådan er udvalget sammensat

Healths ligestillingsudvalg består af i alt 13 medlemmer.

 • Dekan Anne Mette-Hvas, forperson

De fem institutledere har hver udpeget ét medlem fra deres institutter:

 • Lektor Felicity Mae Davis, Institut for Biomedicin
 • Klinisk professor Henning Andersen, Institut for Klinisk Medicin
 • Sekretariatschef Anni Mandrup Høeg, Institut for Retsmedicin
 • Lektor Ask Vest Christiansen, Institut for Folkesundhed
 • Postdoc Anne Birkeholm Jensen, Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Administrationschef Lasse Munk Madsen har udpeget én repræsentant for det teknisk administrative personale:

 • Uddannelseschef Mads Hedelund, Health Studier

To studenterrepræsentanter er udpeget blandt medlemmerne af Healths Studenterforum:

 • Stud.med. Maria Charlotte Konge Theilgaard
 • Stud.med. Frederikke Bach Larsen

To medlemmer er udpeget af dekanen på baggrund af særlig indsigt i og interesse for emnet:

 • Post.doc. Kristine Raaby Gammelgaard, Institut for Biomedicin
 • Klinisk professor Ida Vogel, Institut for Klinisk Medicin       

Endelig er de to Health-repræsentanter i AU’s Diversitets- og ligestillingsudvalg fødte medlemmer af fakultetets ligestillingsudvalg:

 • Institutleder Siri Beier Jensen, Institut for Odontologi og Oral Sundhed
 • Professor, Ebbe Bødtkjer, Institut for Biomedicin    

Da de 13 udpegede medlemmer af Healths ligestillingsudvalg mødtes første gang i foråret 2022, var der livlig diskussion om både endemål og metoder. Ét punkt var der dog hurtigt konsensus omkring: Det er tid til handling.

”Det er vigtigt for mig, at udvalget bliver et handlende organ, der rent faktisk flytter noget. Der skal fortsat være rum for diskussion, men det mest interessante er at arbejde med, hvordan vi konkret kommer videre,” siger dekan Anne-Mette Hvas, som er udvalgets forperson.

Fire underudvalg sikrer fremdrift

Allerede efter udvalgets andet møde dannede medlemmerne fire mindre underudvalg, som hver har ansvar for at planlægge og gennemføre konkrete aktiviteter inden for de fire fokusområder i AU’s handleplan for ligestilling: rekruttering, karriereudvikling, ledelse og arbejdspladskultur.

Hvert underudvalg arbejder med mindst én aktivitet, som skal iværksættes på den korte bane og forslag til én langsigtet aktivitet frem mod 2025.

Underudvalget for rekruttering arbejder langsigtet på et udkast til retningslinjer for sammensætning og yderligere professionalisering af søgekomitéer.
Udvalget arbejder mere kortsigtet med bl.a. at fremhæve positive rollemodeller for yngre forskere på fakultetet og italesætte de udfordringer, der kan være forbundet med at finde en god balance mellem arbejds- og privatliv, når man vil gøre karriere i forskningens verden.

Underudvalget for karriereudvikling vil blandt andet synliggøre og informere om vejen til en forskerkarriere på Health – både ”den lige vej” men også alternativerne. Underudvalget for karriereudvikling arbejder desuden med både eksisterende og nye forslag til modeller for karrierevejledning og mentorordninger på fakultetet.

Underudvalget for ledelse er involveret i en langsigtet opgave med inkluderende ledelse., som understøtter AU’s samlede handleplan for ligestilling. Bl.a. fortsætter udvalget arbejdet for at fremme lighed og gennemsigtighed i ansættelsesvilkårene på arbejdspladsen - fx i forhold til kontrakttyper, ressourcefordeling og poster i udvalg og nævn.    

Underudvalget for arbejdspladskultur arbejder med betydningen af netværk, både de formelle og de uformelle. Udvalget vil derudover udarbejde en overordnet hensigtserklæring, som definerer målsætningen for og tilgangen til arbejdet med at skabe kulturforandring.

Health Ligestillingsudvalg vil herudover adressere den store ulighed i, at kvinders sundhed er stærkt underprioriteret i forskningen, dels i forhold til at inkludere kvinder som forsøgspersoner og dermed også at udvikle medicin og udstyr målrettet kvinder og dels i forhold til at præsentere data for mænd og kvinder separat og dermed afdække eventuelle forskelle.

Healths ligestillingsudvalg mødes én gang hvert kvartal, mens underudvalgene mødes hyppigere. Næste møde i det samlede ligestillingsudvalg er den 2. december 2022, hvor sammensætningen af et særligt advisory board for ligestilling er på dagsordenen. Advisory boardet skal bidrage til ligestillingsarbejdet ved at rådgive, kvalificere og inspirere både udvalgets og fakultetsledelsens strategiske indsatser og konkrete initiativer på området baseret på advisory board-medlemmernes praktiske erfaring og teoretiske viden.

Følg med i ligestillingsudvalgets videre arbejde på denne hjemmeside, og ræk ud til udvalgets kontaktperson, Hanne Johansen, hvis du har input til udvalgets arbejde.

Kontakt

Rådgiver Hanne Johansen
Aarhus Universitet, Health – Fakultetssekretariatet
Mobil: 61 26 98 08
Mail: hannejohansen@au.dk