Censorer

Oplysninger til censorer

ved Health

Du vil her på siden finde nyttig praktisk information, når du skal være censor på Health, Aarhus Universitet.

Registrér eksamensresultater i Digital Eksamen

Alle eksamensresultater på Aarhus Universitet inddateres online af både eksaminator og censor i systemet Digital Eksamen.

Du kan læse mere om, hvordan du gør her.

Rejser og hotel

Du kan her finde blanketter og retningslinjer ift. rejseafregning og hotelophold.

Rejser

 • Tjenesterejseblanket - censorer på AU (Excel)(ny pr. 9/1-19)
  OBS: Vi vil bede dig om at konvertere dokumentet til PDF, inden du sender det til afregning.
  Der kan gå op til 1 måned, fra vi har modtaget blanketten, til pengene går ind på din konto, da der er 3 afdelinger involveret i behandling af rejseafregninger.
 • Link til Rejseplanen
 • Retningslinjer for rejseudgifter (PDF), sidst opdateret 1/1-19.

NB! Ved overnatning skal afrejse- og hjemkomsttidspunktet oplyses af hensyn til udbetaling af dagpengesats.


Hotel

Du skulle gerne have fået tilsendt info om, hvordan du booker et værelse, hvis du har brug for overnatning i forbindelse med en censoropgave på Aarhus Universitet.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os på mail: censorafregning.he.studadm@au.dk.

Censorhonorar (løn)

NYT fra og med 7/2-19:
Censorafregningen sker automatisk via systemudtræk fra enten Digital Eksamen eller STADS (og IKKE Censor-IT), hvilket betyder at INGEN censorer på Health længere behøver at sende formularen Anvisning af censorvederlag ind, for at få udbetalt sit censorhonorar.

 • Censorer bliver honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet.
  • Taksten (A) udgør pr. 1. april 2019 kr. 449,59 pr. time eksklusiv feriepenge.
  • For tandplejere og kliniske tandteknikere afregnes efter B-taksten, som pr. 1. april 2019 udgør kr. 371,98 pr. time eksklusiv feriepenge.
 • For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, som honoreringen udregnes i forhold til.
 • Forventede dispositionsdatoer ved færdigtastning af resultat senest den 1. i måneden:
  • Vintereksaminer: Ultimo november, ultimo februar (f.o.m. 2019) og ultimo marts.
  • Sommereksaminer: Ultimo maj, medio juli (færdigtastet sen. 22/6) og ultimo september.

Nye fælles censornormer fra sommeren 2019

Fakultetsledelsen på Health har den 15. januar 2019 vedtaget nye tidsnormer for censorhonorar på Health. De nye censornormer træder i kraft ved sommereksamen 2019.
Formålet med nye censornormer er at sikre øget gennemsigtighed, administrerbarhed og rimelighed.

På Health er der tradition for at anvende ekstern censur i højere grad end på vores søsteruddannelser på andre institutioner i Danmark. På baggrund af drøftelser med studienævn og Akademisk Råd har fakultetsledelsen besluttet, at alle uddannelser ved Health skal reducere omfanget af ekstern censur i forbindelse med de kommende studieordningsrevisioner. Målet er en anvendelse af ekstern censur på samme niveau som vores søsteruddannelser (33 %-45 % af en uddannelse, opgjort pr. ECTS).

Health anvender i dag ca. 5,7 mio. kr. pr. studieår til honorarer til eksterne censorer. Det anslås, at institutterne samlet kan spare ca. 3 mio. kr. årligt ved at reducere brugen af ekstern censur til bekendtgørelsens minimumskrav (33 %).

Se de nye censornormer gældende fra sommereksamen 2019 her.

Censorformandskaber på Aarhus Universitet

Størstedelen af uddannelserne inden for det sundhedsvidenskabelige område har deres eget censorkorps, som ledes af et Censorformandskab. På Aarhus Universitet er Health værtssekretariat for følgende Censorformandskaber:


Derudover er følgende censorkorps tilknyttet Health på AU:

Er dine notater offentlige?

Studerende kan i klagesager over eksamen søge aktindsigt i sagen, og dermed også i de notater, som du som censor har skrevet i forbindelse med bedømmelsen – uanset eksamensform. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på ordlyden af dine notater.

Censors opgave og rolle

Ifølge Eksamensbekendtgørelsen skal en censor både udfylde en rolle i forhold til den enkelte eksamen samt mere overordnet i forhold til at rådgive om selve uddannelsen. Derfor opfordres alle censorer til at reflektere over begge elementer og udfylde en censorindberetning.    

§ 60. Censor skal påse,

 1. at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning,
 2. at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
 3. at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen.

§ 61. En censor skal

 1. virke som censor ved uddannelsens eller det centrale fags eksterne prøver, jf. § 22, stk. 3,
 2. rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens eller det centrale fags og undervisningens mål,
 3. ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet, og
 4. medvirke ved behandling af klager og anker over prøver, jf. § 35, stk. 2, § 37, stk. 2, og § 39, stk. 2.

Stk. 2. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i § 60, ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning herom til universitetet med kopi til censorformandskabet.

Læs mere om Learning Objectives ved eksamen og bedømmelse samt se undervisningsfilm her.

Læs artikel om mundtlig eksamen i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift her.

Censorformandskabets opgaver

 • Fordeler opgaver til censur blandt censorkorpset i samråd med institutionerne.
 • Udarbejder årlig beretning til institutionerne, som indgår i grundlaget for eventuelle evalueringer af uddannelsen.
 • Kvalitetssikrer ved at drøfte sager om problemer eller mangler i en uddannelse.
 • Afholder censormøder og kontaktmøder mellem institutioner og censorer.
 • Medvirker til løbende dialog om udvikling i uddannelsen.
 • Indstiller censoremner til ministeriet på baggrund af rådføring med institutionerne.
 • Udfærdiger høringssvar om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger.
 • Valg til censorformandskab.
1568 / i30