Uddannelsesevaluering

Omdrejningspunktet for kvalitetsarbejdet på Health er de årlige statusmøder og de femårige uddannelsesevalueringer.

Hvor de årlige statusmøder primært har fokus på den årlige udvikling i kvalitetsindikatorerne samt opfølgning på konkrete initiativer og handleplaner, så giver en uddannelsesevaluering i højere grad mulighed for at anlægge et helhedsperspektiv og et samfundsperspektiv på uddannelsen gennem inddragelse af eksterne eksperter.   

Kvalitetsårshjulet på Health
Kvalitetsårshjulet på Health. Klik for at forstørre.

Uddannelsesevaluering: Forberedelse - Dialog - Opfølgning

Processen omkring en uddannelsesevaluering er bygget op omkring Forberedelse - Dialog - Opfølgning

Forberedelse

Opstartsmøde

HE Studier indkalder til et opstartsmødet i begyndelse af det år, hvor der afholdes uddannelsesevaluering. På opstartsmødet deltager studieleder, uddannelsesledere, institutleder, viceinstitutleder for uddannelse, studienævnsbetjeneren og kvalitetsmedarbejderen. På opstartsmødet gennemgås procesplanen og retningslinjen for uddannelsesevaluering på Health.

Selvevalueringsrapport

Som forberedelse til evaueringsmødet er studieleder ansvarlig for at udarbejde en selvevalueringsrapport. Studieleder kan efter behov inddrage studienævn, repræsentanter fra aftagerpanel, censorformandsskabet og relevante institutledere, som har et særligt ansvar for at bidrage til beskrivelse af forhold under deres ansvarsområde fx pædagogisk kvalificering.

Som forberedelse til evalueringsmødet er institutleder ansvarlige for at udarbejde en institutlederredegørelse, der har til formål at tydeliggøre sammenhængen mellem ledelses- og uddannelsesstreng i uddannelseskvalitetsprocesserne. Institutlederredegørelsen er en del af selvevalueringsrapporten. 

Kommentering

Selvevalueringsrapporten sendes til kommentering hos studienævn, aftagerpanel og censorformandsskab og eventuelle høringskommentarer vedlægges selvevalueringsrapporten. Den endelige selvevalueringsrapport sendes til de eksterne eksperter senest 14 dage før evalueringsmødet. De eksterne eksperter får mulighed for at melde særlige temaer eller problematikker ind, som de finder særligt relevant at komme omkring. 

Dialog

Formøde

Forud for evalueringsmødet deltager de eksterne eksperter i et formøde med henholdsvis studerende og undervisere. Formålet med formødet er, at eksperterne får et indblik i, hvordan det er at undervise og studere på uddannelsen.   

Evalueringsmødet

Evalueringsmødet er et dialogmøde mellem de eksterne eksperter, prodekan for uddannelse, relevante institutledere, studieleder, eventuelt uddannelsesleder, studenterrepræsentant, studieadministration og repræsentant fra CEU.

Dagsorden for evalueringsmødet indeholder følgende faste punkter:

- Velkomst og introduktion
- Ekspertpanelet (eventuelle særlige emner/temaer)
- Gennemgang af uddannelsen i relation til de fem delpolitikker
- Udformning af konkrete handleplaner 

Opfølgning 

Skriftlig opsamling

Der udarbejdes en skriftlig opsamling fra mødet, som alle mødedeltagere godkender. Den skriftlige opsamling skal indeholde:

- Evalueringspanelets anbefalinger
- Referat af evalueringsmødet 

Den skriftlige opsamling fra evalueringsmødet sendes til kommentering/godkendelse hos mødedeltagerne.

Opfølgningsmøde

Der afholdes et opfølgningsmøde mellem prodekan for uddannelse, studieleder og institutleder, hvor der aftales en handleplan på baggrund af selvevalueringsrapporten og den skriftlige opsamling fra evalueringsmødet. 

Evalueringsrapport

Der udarbejdes en samlet evalueringsrapport, der indeholder selvevalueringsrapporten, den skriftlige opsamling fra evalueringsmødet samt handleplanen. Evalueringsrapporten sendes til studienævn, institutter og aftagerpanel med henblik på at sikre en fælles forståelse samt at implementere og iværksætte evt. handlinger og udviklingsinitiativer.

Evalueringsrapporten forelægges dekanatet og fakultetsledelsen til orientering.

Status på handlinger og udviklingsinitiativer vil herefter følges op ved den årlige status på kvalitetsarbejdet og ved den næste uddannelsesevaluering  

Udpegning af eksterne eksperter

Ved uddannelsesevalueringen indgår som minimum to eksterne eksperter, hvoraf en de ene skal være internationalt anerkendt forsker og den anden aftagerrepræsentant. 

En ekstern ekspert kan komme fra forskellige kontekster og bidrage til uddannelsesevalueringen med forskellige (primære) perspektiver på kvalitetsarbejdet. Det gælder eksempelvis: aftagere, eksperter inden for uddannelses faglige område, udviklings- og evalueringsmedarbejdere inden for uddannelses- og forskningssektoren, medarbejdere med ekspertise inden for organisationsudvikling og organisatorisk læring.

Forslag til eksterne eksperter fremsendes af studieleder til prodekanen. Forslagene skal kort skriftligt begrundes. Det skal således for den faglige ekspert anføres, hvilke forsknings- og uddannelsesmæssige kvalifikationer, der lægges til grund for, at vedkommendes faglige ekspertise er på højeste internationale niveau. For aftagerrepræsentanten beskrives det, hvilke kvalifikationer, der sandsynliggør, at vedkommende kan bringe samfundsvinklen ind i uddannelsesevalueringen. Endvidere markeres det i indstillingen at de foreslåede eksperter tilsammen kan alle fem delpolitikker.

Prodekanen for uddannelse foretager det endelige valg af eksperter og sørger for at der foretages supplerende udpegninger, hvis der er mangler i dækningen af alle delpolitikker.

10390 / i30