Roller og ansvar

Nedenfor vises et diagram over kvalitetsorganiseringen på uddannelsesområdet på Health. Under modellen er det beskrevet, hvilke opgaver på et overordnet niveau, som rollen er ansvarlig for i forbindelse med kvalitetsarbejdet på fakultetet. For en uddybning af rolle- og ansvarsfordelingen for hvert institut og for hver delpolitik se dokumenterne i højre side.  

Kvalitetsorganiseringen på Health
Kvalitetsorganiseringen på Health. Klik for at forstørre.

Dekan

Dekanen er leder af fakultetet og repræsenterer det udadtil.

Dekanen er således hovedansvarlig for fakultetets økonomi og varetager den overordnede personaleledelse.

Desuden har dekanen til opgave at sikre sammenhæng mellem fakultetets uddannelse, undervisning, forskning og viden­udveksling samt kvaliteten og kvalitetsudviklingen af disse fire kerneområder.

Prodekan for uddannelse

Prodekanen har efter delegation fra dekanen det overordnede ansvar for uddannelse og undervisning på fakultetet, herunder kvalitetssikring og udvikling.

Prodekanen rådgiver dekanen om uddannelsesmæssige forhold.

Prodekanen indstiller ændringer i studienævnsstrukturen til godkendelse ved dekanen.

Prodekanen indstiller relevante sager for dekanat og fakultetsledelse.

Prodekanen er strategisk leder af fakultetets universitetspædagogiske enhed, CESU.

Institutleder

Institutlederen har efter delegation fra dekanen det overordnede ansvar for instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Institutlederen sikrer kvalitet, sammenhæng og udvikling i instituttets uddannelse, undervisning, forskning og videnudveksling

Institutlederens ledelse sker gennem inddragelse af rådgivning fra institutforum, studienævn, studieleder og aftagerpaneler m.fl.

Institutlederen indgår i fakultetsledelsen, som har et fælles ansvar for realisering af fakultetets strategiske målsætninger og for en økonomimodel, der sikrer forsvarlig varetagelse af såvel institutternes aktiviteter som de fællesfakultære formål.

Studieleder

Studieleder har til opgave i samarbejde med studienævn og institutleder at forestå den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.

Studieleder implementerer tiltag med henblik på at udvikle og kvalitetssikre undervisningen og uddannelserne i koordination med institutleder, CESU, administrationen m.fl.

I sin egenskab af studieleder refererer studielederen til prodekanen for uddannelse, mens selve personaleansvaret påhviler den relevante institutleder.

Underviser

Underviseren har ansvar for at levere undervisning under inddragelse af nyeste faglige og didaktiske viden.

Underviser indgår i kollegialt samarbejde med henblik på at sikre sammenhæng i det enkelte kursus, semester og uddannelse.

Underviser kan søge sparring og rådgivning hos kolleger og CESU omkring udvikling af undervisningskompetencer.

Studerende

Den studerende tilbydes relevante uddannelser med forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet.

Den studerende lægger en betydelig arbejdsindsats i sin uddannelse og bidrager positivt til studiemiljøet i forbindelse hermed.

Den studerende bidrager aktivt til såvel undervisning som til udvikling heraf.

Fakultetsledelsen

Dekanen inddrager institutlederne i den overordnede ledelse af fakultetet gennem fakultetsledelsen, som herudover består af tre prodekaner, en rådgiver, administrationschefen og kommunikationschefen.

Fakultetsledelsen er således med til at sikre den tværgående koordinering inden for de fire kerneområder uddannelse, forskning, talent og videnudveksling på fakultetet.

Desuden træffer fakultetsledelsen beslutning om de overordnede økonomiske og strategiske linjer for fakultetet.

Uddannelsesforum

Uddannelsesforum består af alle studieledere på fakultetet med prodekanen for uddannelse som formand.

Uddannelsesforum varetager en koordinerende funktion og har en vigtig rolle som sparringspartner for prodekanen for uddannelse, dekanatet og fakultetsledelsen i forhold til løbende sikring og udvikling af uddannelserne.

Dekanen har således besluttet, at studielederne deltager i fakultetsledelsesmøderne, når der er uddannelsesspørgsmål på dagsordenen. Beslutningen afspejler det forhold, at institutledere og studieledere varetager den uddannelsesnære koordinering mellem rammerne for og form og indhold af fakultetets uddannelser.

Studienævn

Studienævnene er sammensat af repræsentanter for de studerende og det videnskabelige personale – lige mange af hver for at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning.

Studienævnene har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder bl.a. at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer.

Studienævnene træffer afgørelse i ansøgninger om dispensationer og merit.

Institutforum

Institutforum skal sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål og sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng.

Institutforums sammensætning, opgaver og arbejdsform er reguleret i Aarhus Universitets vedtægter, som tilgås via linket i menuen til højre.

Administrationscenter Health

Administrationscenter Health tager sig af de administrative opgaver, der vedrører fakultetets, institutternes og centrenes daglige drift.

Det sker inden for områderne HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, internationale aktiviteter, ph.d.- og studieadministration.

CESU

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) er sparringspartner for studieleder, studienævn og undervisere i relation til den fortsatte udvikling af undervisningen og uddannelserne på HE med særligt fokus på undervisnings- og prøveformer, e-læring, vejledning og curriculumudvikling.

CESU tilbyder undervisning til underviserne på HE med henblik på at udvikle deres undervisningskompetencer.

CESU bedriver universitetspædagogisk forskning, som understøtter udviklingen af fakultetets uddannelser.

CESU rådgiver ledelsen om uddannelsesmæssige indsatser og bidrager til realisering af de strategiske målsætninger på uddannelsesområdet.

9889 / i30