De fem delpolitikker

Kvalitetspraksissen på Health er struktureret efter de fem delpolitikker i Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet.

Læs mere om, hvad de fem delpolitikker indeholder i fanerne nedenfor. 

Til hver delpolitik knytter der sig en række kvalitetsindikatorer, der bruges til at monitorere udviklingen inden for de respektive områder. 

1. Rekruttering og studiestart

Aarhus Universitets kvalitetspolitik på uddannelsesområdet har som mål at tiltrække velkvalificerede, talentfulde danske og international studerende. Aarhus Universitet vil fremme et bevidst og kvalificeret uddannelsesvalg og give de nye studerende en god overgang til studielivet på universitetet. 

Rekruttering 
Rekrutteringsindsatsen på Health har til formål at understøtte det bedste match mellem studerende, uddannelse og arbejdsmarked.

Hovedparten af rekrutteringsindsatsen på fakultetet er koordineret af AU Uddannelse. Fakultetet indgår i dialog med AU Uddannelse om den fælles overordnede ramme for implementeringen og afviklingen af de enkelte vejledningsaktiviteter samt rekrutteringsundersøgelsen. Læs mere om AU's rekrutteringsaktiviteter her

Herudover har Health mulighed for at supplere med fakultetsspecifikke rekrutteringsaktiviteter for at tilgodese lokale behov og ønsker. Formål, omfang og udformning af fakultetets rekrutteringsaktiviteter godkendes af prodekanen for uddannelse. Erfaringerne fra tidligere gennemførte rekrutteringstiltag og resultater fra rekrutteringsundersøgelser indgår bl.a. i den fremadrettede tilrettelæggelse af og beslutning om fakultetets rekrutteringsaktiviteter. 

Administrationscentret udarbejder rekrutteringsmaterialet med input fra eksempelvis underviser, studieleder og institutleder, ligesom administrationscentret udfører rekrutteringsaktiviteterne eventuelt med inddragelse af studerende, undervisere eller andre relevante personer.

Udbud og optagelse
Prodekan for uddannelse godkender rammerne for optagelse på alle fakultetets uddannelser, hvorved det sikres, at udbuddet er i overensstemmelse med fakultetets overordnede strategiske og økonomiske rammer.

Institutleder indstiller ændring i udbud, adgangsbegrænsning og fordeling mellem kvote 1 og kvote 2 i koordination med studieleder. Institutleder fremsender evt. ønske om lukning af uddannelse til prodekanen, som indstiller til rektor, som træffer den endelige beslutning.

Studienævnet udarbejder evt. specifikke adgangskrav, som indstilles til ministeriet til godkendelse. Studienævnet udarbejder adgangskriterier for kandidatuddannelserne.   

Grundlaget for beslutningerne er:

 • Beskæftigelsessituationen for dimittenderne
 • Kapacitet (fysiske rammer, underviserkapacitet)
 • Nøgletal vedr. optagelse og studieforløb    

Den faglige vejledning og evt. faglig vurdering af ansøgere i forbindelse med optagelse varetages af studieadministrationen i samarbejde med studielederne. Studielederne forestår også den faglige vurdering af ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag.

Prodekanen, studieledere og institutledere følger op på optagetallene for at sikre eventuelle kapacitetsmæssige og planlægningsmæssige tilpasninger samt behovet for at tilpasse næste års udbud.

Studiestart
Målet med studiestarten er, at de studerende tilbydes en studiestart, der fremmer faglig integration, introduktion til akademiske færdigheder og understøtter et godt studiemiljø.

Studiestarten på bacheloruddannelserne omfatter ud over rusintroduktionen en række informationsmateriale og studiestartsaktiviteter som eksempelvis studiekompetencekurser, hvilket studieadministrationen står for at planlægge og afvikle i samspil med studieleder og relevante undervisere. Herudover understøttes etablering af læsegrupper på en stor del af fakultetets uddannelser.

Rusintroduktionen for bachelorstuderende tilrettelægges af tutorer i tæt samspil med Administrationscenter Health, som står for ansættelse og koordination af rusintroduktionen. Der er vedtaget en retningslinje vedr. bachelorstudiestart på Health (PDF)

Full degree-studerende tilbydes deltagelse i bachelorstudiestartsforløbet på lige fod med øvrige studerende. Derudover tilbyder fakultetet full degree-studerende et danskkursus. 

Efter studiestarten foretager Administrationscenter Health en evaluering med henblik på at vurdere behovet for eventuelle justeringer frem mod næste studiestart. 

2. Struktur og forløb

Aarhus Universitets kvalitetspolitik på uddannelsesområdet har som mål at udbyde uddannelser med faglig progression og studieaktivitet tilsvarende de ECTS, det samlede uddannelsesforløb er normeret til. Uddannelserne er opbygget således, at de studerende får mulighed for fleksibilitet samt mobilitet og dermed indflydelse på egen uddannelse med henblik på at styrke læring og motivation samt øge gennemførslen.   

Studieordninger og kursuskatalog
Uddannelsernes struktur og forløb fastlægges i studieordningen, der udgør rammen for den enkelte uddannelse. Studieordningen er som udgangspunkt gældende for en længere periode, om end justeringer kan finde sted. Kursuskataloget afspejler den løbende udvikling af fagene, hvorfor kursuskataloget godkendes umiddelbart inden, kursustilmeldingerne til næste semester finder sted. 

Merit og dispensationer
Ønsker en studerende at afvige fra studieforløbet skal der sendes en ansøgning til studienævnet. Studienævnet behandler ansøgninger om både merit og dispensationer. Du kan læse om regler for merit og dispensationer på sagsbehandlingsportalen på det studieadministrative område.

Studienævnet har ved præcedenssager delegeret afgørelseskompetencen til Administrationscenter Health, ligesom det kan ske ved sager af ikke-uddannelsesfaglig karakter. Sager af principiel karakter eller sager, der ikke umiddelbart kan afgøres, forelægges for studienævnet. Såvel studieleder som studienævn skal løbende orienteres om antal sager og afgørelser. 

Studienævnet følger op på sine afgørelse bl.a. ved brug af afgørelsesstatistik. Herudover drøfter fakultetets uddannelsesforum lejlighedsvist studienævnenes praksis med henblik på at sikre de studerendes retsstilling på tværs af fakultetets uddannelser under hensyntagen til de faglige forskelle.

Fakultetet understøtter de studerendes muligheder for at komme på udveksling ved at indgå hovedområdespecifikke samarbejdsaftaler blandt andet i form af fagpakker, ligesom studienævnenes afgørelser om forhåndsmerit offentliggøres. Du kan læse mere om udveksling på uddannelserne på Health her

Studieaktivitet og gennemførsel
Administrationscenter Health foretager studieinaktivitetskontrol for ordinært indskrevne studerende. Der udsendes tilbud om vejledning og individuel samtale til inaktive og forsinkede studerende. 

3. Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø

Aarhus Universitets kvalitetspolitik på uddannelsesområdet har som mål at udbyde og udvikle attraktive forskningsbaserede samt attraktive erhvervsrettede uddannelser baseret på en solid faglighed tilknyttet et aktivt forskningsmiljø, således at de studerende kan blive uddannet indtil højeste niveau.

Rammer for uddannelsesudvikling
Strategien for Health skal bygge på og videreudvikle det solide fundament som forskere og undervisere gennem snart hundrede år har lagt for sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse på AU.

De strategiske målsætninger og retningslinjer for uddannelserne på Health fastsættes af dekanatet efter inddragelse af fakultetsledelse, studienævn og uddannelsesforum. Strategien høres desuden i en række andre organer også, ligesom fakultetets strategi koordineres med institutternes strategier på uddannelsesområdet.

Det væsentligste værktøj på Health til systematisk at arbejde med uddannelsesudvikling inden for de overordnede strategiske målsætninger er de årlige statusmøder og de 5-årlige uddannelsesevalueringer. Dekanatet, fakultetsledelsen og studielederne har sammen med studienævnene ansvar for at implementere og følge op strategien og varetage det systematiske kvalitetsarbejde.

Udvikling af nye uddannelser
Udbud af nye uddannelser eller etablering af nye uddannelsesudbud kræver godkendelse i ministeriet. Ministeriets prækvalifikation af nye uddannelser og nye uddannelsesudbud indeholder en vurdering af den nye uddannelse/det nye udbuds relevans.

Fakultetet har en intern tids- og procesplan for udbud af nye uddannelser (PDF), som er afstemt med den videre AU-proces frem mod godkendelse og fremsendelse af ansøgning om prækvalifikation (se link i højre side). Procesplanen har til formål at sikre, at udbuddet er i overensstemmelse med fakultetets strategi samt, at det fornødne faglige og økonomiske grundlag for et udbud er til stede.

Udvikling af eksisterende uddannelser 
Studienævnet har det overordnede ansvar for udvikling af uddannelse og undervisning. Studieleder står for implementering af tiltag som følge heraf. Afhængigt af arten og omfanget af udviklingsarbejdet vil studienævn, relevante institutledere og prodekanen for uddannelse skulle involveres forud for iværksættelse. Der er en række forskellige kilder til at identificere et behov for at udvikle undervisningen, hvor de primære er:

 • Undervisningsevalueringer
 • Klager fra studerende
 • Løbende feedback fra undervisere og studerende i selve undervisningen og i studienævn
 • Feedback fra aftagerpanel/aftagere
 • Feedback fra censorer
 • Årlige statusmøder og 5-årlige uddannelsesevalueringer


Fakultetets universitetspædagogiske enhed, CESU, kan bistå med inspiration og sparring ift. udviklingsmuligheder inden for hele spektret af fakultetets uddannelser (se relevante links).

Fakultetet har en procedure for revision af uddannelser (PDF), dvs. planlægning, implementering og opfølgning på større studieordningsændringer. 

Undervisningsevaluering 
Alle kurser ved Health evalueres for at sikre input fra de studerende til den løbende udvikling af undervisningen og uddannelserne. Undervisningsevalueringen sker efter en fælles model, som er bygget op om nogle gennemgående spørgsmål, hvoraf nogle er fælles for alle uddannelser på AU. Proceduren for evaluering af kursusforløb på Health finder du her (PDF).

Tilrettelæggelse af undervisning og eksamen
Undervisningens faglige mål, undervisningsform og overordnede indhold godkendes af studienævnet i forbindelse med godkendelse af kursuskataloget. Studieleder sikrer – i dialog med studienævnet – at der er god koordination mellem kurserne, sådan at der skabes sammenhæng og progression på tværs af uddannelsen samt variation i undervisnings- og eksamensformer.

På Health er der vedtaget retningslinjer for, hvem der må undervise og eksaminere (PDF). Den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen varetages af Administrationscenter Health, som offentliggør undervisningsplanen og skemaer for de enkelte uddannelser på de relevante platforme.

Til hvert kursus knytter der sig en eller flere prøver, som har til formål at evaluere de studerendes niveau. Prøveformen fastsættes som en del af kursusbeskrivelsen i kursuskataloget . Det er den kursusansvarliges opgave at foreslå velegnede eksamensformer samt sikre overholdelse af fakultetets principper for variation i eksamensspørgsmål (PDF).

Studienævnet har til ansvar at godkende prøveform og sikre alignment mellem undervisning, læringsmål og prøveform.

Pædagogisk kompetenceudvikling
Det er institutlederens ansvar at ansætte egnede undervisere og kontinuerligt sikre kompetenceudvikling, herunder også at sikre overholdelse af fakultetets retningslinjer for hvem, der på undervise og eksaminere.  

Undervisernes pædagogiske kompetencer sikres på følgende vis:

 • Obligatoriske didaktiske kurser for alle ph.d. studerende
 • Vurdering af undervisningsportfolio ved ansættelse i adjunkt-, lektor-, og professorstillinger
 • Obligatorisk adjunktpædagogikum for ansatte i adjunktstillinger.
 • Fokuspunkt ved årlige MUS-samtaler for fastansatte undervisere, hvorfra tendenser opsamles ved efterfølgende dialogmøder mellem institutleder og prodekan for uddannelse med henblik på at sikre indspil til fakultetsledelsen. 

Fakultetets universitetspædagogiske enhed, CESU, tilbyder desuden løbende kompetenceudvikling af undervisere. Tilbuddene omfatter undervisere på alle niveauer, inklusive deltidsansatte og studenterundervisere.

Forskningsbasering
Fakultetet udbyder forskningsbaserede bachelor- og kandidatuddannelser. På fakultetet lægges vægt på følgende tre aspekter af forskningsbasering:

 • Uddannelsen og underviserne
 • Undervisningen
 • Udvikling af uddannelse og undervisning

En uddybning af fakultetets forståelse af de tre aspekter fremgår af notatet om forskningsbaseret uddannelse og uddannelsernes videngrundlag på Health, som findes her (PDF).

Institutlederen har ansvaret for forskningsdækning af de uddannelser/kurser, som instituttets ansatte har ansvaret for. Som led i de årlige medarbejderudviklingssamtale med instituttets videnskabelige personale indgår oplysninger om den enkeltes forskningsaktivitet og udviklingspotentiale. For at sikre en samtidig afvejning af forskningsmæssig og undervisningsrelateret aktivitet og udvikling bruges medarbejderudviklingssamtalen også til at drøfte eksempelvis pædagogisk kompetenceudvikling, undervisningserfaring og erfaring med kursusledelse.

For fakultetets øvrige uddannelser følges der på tilsvarende vis op på disse vidensbasering ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler.

Opfølgning på de afholdte medarbejderudviklingssamtalerne sker ved årlige møder mellem prodekan for uddannelse og institutleder med henblik på at identificere generelle indsatsområder og udviklingspotentialer. Fakultetets procedure for MUS-samtaler kan findes her (PDF).

I tillæg hertil har fakultetsledelsen godkendt en politik for anvendelse og tilknytning af deltidsansat videnskabeligt personale (PDF).

4. Studiemiljø

Aarhus Universitets kvalitetspolitik på uddannelsesområdet har som mål at skabe et attraktivt studiemiljø, der medvirker til at tiltrække og fastholde danske og internationale studerende. Et godt studiemiljø indebærer faglig og social integration, engagement, trivsel og understøtter læring.    

Studiemiljøundersøgelse
Hvert 3. år gennemfører Aarhus Universitet en undersøgelse af de studerendes trivsel og oplevelse af studiemiljøet med henblik på at få et solidt grundlag for det kontinuerlige arbejde med at fastholde og udvikle de studerendes trivsel blandt andet gennem et godt studiemiljø. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres her.  

Der udarbejdes en rapport for Health, hvor resultaterne for hver uddannelse fremgår. Rapporten publiceres på AU’s hjemmeside og sendes til dekanaterne, som videredistribuerer til institutledere, studieledere og studienævnene.

Rapporten drøftes i følgende fora:

 • Fakultetsledelsen
 • Studienævn
 • Institutfora
 • Health Uddannelsesforum

Studieleder har – i samarbejde med institutlederen – ansvar for at følge op på resultaterne på uddannelsesniveau, herunder at omsætte studienævnets anbefalinger til konkrete initiativer.

Prodekanen for uddannelse har det overordnede ansvar for opfølgning på fakultetsniveau, herunder at indstille tværgående tiltag til fakultetsledelsen.

Studievejledning
På Health varetages vejledningsopgaven hovedsageligt af HE Studier, Administrationscenter Health.

Dette sker inden for rammerne af Aarhus Universitets strategi for studie- og karrierevejledning.

Vejledning og Studieinformation tilbyder individuel vejledning ved fastansatte vejledere og studenterstudievejledere. Vejledningstilbuddet omfatter faglig vejledning, vejledning om studie- og karriereplanlægning og vejledning i forbindelse med stress, trivselsproblemer eller andre ’tunge’ emner. Herudover informerer Vejledning og Studieinformation til øvrige støttetilbud til studerende på Aarhus Universitet som eksempelvis Rådgivnings- og Støttecentret og studenterpræsten.

De studerende henvender sig selv til studievejledningen. Derudover kan den studerende henvende sig i studentermodtagelsen i HE Studier.

Herudover planlægger og afholder Vejledning og Studieinformation workshops i studiekompetencer på alle fakultetets uddannelser.

Fakultetsmidler til studenteraktiviteter
Health har et levende studiemiljø, og de studerende på fakultetets uddannelser er traditionelt meget aktive i både sociale og faglige sammenhænge i relation til deres studium.

For at understøtte og fremme de studerendes engagement har fakultetet afsat midler til at støtte både det sociale og faglige studiemiljø.

Der kan eksempelvis søges støtte til afholdelse af sociale eller faglige arrangementer, eller til studenterklubber, debatfora, netværk, drift af studenterforeninger og lignende. Desuden kan der søges af grupper til deltagelse i møder og konferencer. 

Ansøgning sker ved brug af dette ansøgningsskema.

Inddragelse af studerende
De studerende har en række formelle muligheder for medindflydelse på og dialog om deres uddannelse, hvoraf nogle er lovbestemte, mens andre udspringer af tiltag på universitets- eller fakultetsniveau:

5. Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet

Aarhus Universitet vil uddanne til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked og har som mål, at uddannelser, der er gennemført på universitetet, skal give mulighed for attraktive jobs og karrierer. De studerende skal opleve, at der er sammenhæng mellem uddannelsernes indhold og behovet på arbejdsmarkedet - nationalt som internationalt.

Dimittender fra AU kan bidrage med nyeste viden, fagligheder og interdisciplinære kompetencer, hvilket er værdiskabende for samfundet. Dimittenderne skal have mulighed for en fortsat faglig udvikling i forlængelse af eller som supplement til deres uddannelse.

Praktik og projektorienteret forløb
På Health indgår projektorienterede forløb som et element i samarbejdet med erhvervslivet, som har til formål at bringe forskningsbaseret viden til erhvervslivet og kendskab til praksis/erhvervsrelevante problemstillinger ind i uddannelserne. Den studerendes mulighed for projektorienterede forløb fremgår af studieordningen.

For at sikre forløbets kvalitet og de studerendes udbytte, udarbejdes en praktikaftale/kontrakt, som underskrives af værtsvirksomheden. Ved forløbets afslutning udarbejder den studerende en praktikrapport eller en akademisk opgave, som bedømmes ved en prøve. Kravene til opgaven fremgår af studieordningen

Aftagerpaneler
Health ønsker en løbende dialog med aftagere af fakultetets uddannelser. Denne dialog foregår blandt andet i aftagerpaneler jf. Universitetsloven § 13. På Health er der nedsat et aftagerpanel for hver uddannelse. 

Aftagerpanelernes primære rolle er at rådgive studienævn og dekanat i uddannelsesmæssige spørgsmål, herunder særligt spørgsmål vedrørende uddannelsernes kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet. Læs mere om aftagerpanelerne i principper for aftagerpaneler på Health (PDF)

Møderne indkaldes og forberedes af studieleder i samarbejde med formanden for aftagerpanelet. Efter hvert møde udarbejdes et referat med panelets anbefalinger. Referatet distribueres til panelets medlemmer og dialogpartnere, studienævn, studieleder, institutleder og prodekan for uddannelse.

Temaerne for møderne fastlægges efter behov og interesse – inden for aftagerpanelernes formål, som er at medvirke til at:

 • Uddannelserne til stadighed er samfundsrelevante
 • Uddannelsernes kompetenceprofil afspejler arbejdsmarkedets aktuelle og fremtidige behov.
 • Styrke muligheden for at give en relevant, velfunderet og målrettet karrierevejledning til de studerende
 • Dimensioneringen af uddannelsernes kapacitet imødekommer rekrutteringsbehovet
 • Uddannelsernes kvalitetssikringspraksis udvikles løbende
 • Nye uddannelses- og efteruddannelsesinitiativer iværksættes, når der opstår behov i samfundet
 • Udbrede kendskabet til fakultetets uddannelser

Ud over de lovpligtige aftagerpaneler har fakultetet nære samarbejdsrelationer til flere af sine primære aftager, hvor særligt dybden og bredden i samarbejdet med Region Midtjylland er værd at nævne. Læs yderligere detaljer her.

Beskæftigelsesundersøgelse
Beskæftigelsesundersøgelsen er en undersøgelse af Aarhus Universitets dimittenders videre karriereforløb, som foretages for systematisk at indhente oplysninger til brug for det kontinuerlige arbejde med at sikre overensstemmelse mellem vores uddannelser og de efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen sendes med faste intervaller til professionsbachelorer, kandidater og ph.d.’er, der har en dimissionsalder på henholdsvis et og fem år.

Der udarbejdes en generel rapport på AU-niveau, som suppleres af rapporter for hver uddannelse på fakultetet. Herudover indgår resultaterne fra beskæftigelsesundersøgelsen i materialet til de årlige statusmøder og de 5-årlige uddannelsesevalueringer.

Alumner
Aarhus Universitet har en fælles platform for alle universitetets alumner.

På fakultetsniveau varetages den systematiske alumnekontakt hovedsageligt gennem aftagerpanelerne og øvrige formelle og uformelle aftagerrelationer. Herudover opfordres dimittender til at tilmelde sig den fælles alumneplatform, da den giver mulighed for:

 • Fortsat dialog mellem alumner og det faglige miljø, som står for udbud og udvikling af uddannelser
 • Modtage tilbud om efter- og videreuddannelse og anden faglig udvikling.

Karrierevejledning
Karrierevejledning er et fokusområde for kommende studerende, der i høj grad fokuserer deres uddannelsesvalg på kommende karrieremuligheder. Det betyder, at der i rekrutteringsaktiviteter og -informationer også er fokus på karriereperspektivet for uddannelsen. Kommende studerende, er i denne sammenhæng også kommende studerende til tilvalgs- og kandidatuddannelserne, hvorfor der ved arrangementer vedr. valg af disse uddannelser også er fokus på karrieremuligheder blandt andet med oplæg af alumner.

Der afholdes endvidere gruppevejledning og personlige samtaler med studerende vedrørende deres tvivl i relation til uddannelsesvalg, hvor karriereperspektivet inddrages.

Studieadministration på Health afholder efter behov karrierevejledningsarrangementer for studerende tæt på dimissionen på de enkelte uddannelser, ligesom det er denne enhed der tager sig af de to ovenstående elementer.

Efter- og videreuddannelse
Fakultetet har som ambition gennem sit udbud af efter- og videreuddannelse at medvirke til den nødvendige faglige udvikling og tilpasning af arbejdsstyrkens kompetencer til de foranderlige lokale, nationale og globale samfundsbehov.

Udbuddet af efter- og videreuddannelsestilbud på Health udvikles i løbende og systematisk dialog med aftagere og dimittender blandt andet gennem den systematiske dialog i aftagerpaneler.

De fem delpolitikker på Aarhus Universitet
De fem delpolitikker på Aarhus Universitet
9890 / i30