Årlig status

Omdrejningspunktet for kvalitetsarbejdet på Health er de årlige statusmøder og de femårige uddannelsesevalueringer.

Den årlige status har til formål at sikre og udvikle kvaliteten af en uddannelse - både enkeltelementer, hele uddannelsesforløb og sammenhænge på tværs.      

Kvalitetsårshjulet på Health
Kvalitetsårshjulet på Health. Klik for at forstørre.

Årlig status: Forberedelse - Dialog - Opfølgning

Processen omkring årlig status er bygget op omkring Forberedelse - Dialog - Opfølgning

Forberedelse

1. april opdateres årets kvalitetsindikatorer i Power BI og som forberedelse til statusmødet kan studieleder herefter påbegynde sin studielederberetning. Med inddragelse af studienævnet og institutledelsen forholder studieleder sig til udviklingen i kvalitetsindikatorerne og eventuelle mulige forklaringer. Studieleder giver en status på og reflekterer over de fælles fokusområder på fakultetet og har desuden mulighed for at rejse spørgsmål eller temaer som studienævnet/uddannelsen er optaget af. Studienævnets VIP-repræsentanter og studenterrepræsentanter bidrager til studielederberetningen med en skriftlig kommentar. Konkret er studielederberetningen bygget op omkring følgende punkter: 

 1. Siden sidst
 2. Vurdering af årets kvalitetsindikatorer
 3. Refleksion over de fælles fokusområder
 4. Eventuelle uddannelsesnære temaer
 5. De studerendes refleksion over beretningen
 6. Undervisernes refleksion over beretningen

Som forberedelse til statusmødet udarbejder institutleder en bemandingsplan med dertilhørende kort beskrivelse af institutstrategien for forskerbemanding. 

Dialog

Statusmødet er et dialogmøde mellem prodekan for uddannelse, relevante institutledere, studieleder, eventuelt uddannelsesleder, studenterrepræsentant, studieadministration og repræsentant fra CEU.

Dagsorden indeholder følgende faste punkter: 

 • Siden sidst
 • Gennemgang af uddannelsen i relation til de fem delpolitikker i kvalitetspolitikken
 • Status på de fælles fokusområder
 • Helhedsperspektiv
 • Udformning af konkrete handleplaner 


Opfølgning
 

Der udarbejdes en skriftlig opsamling fra mødet, som alle mødedeltagere godkender. Den skriftlige opsamling er en statusrapport indeholdende: 

 • Handleplan aftalt på statusmødet
 • Referat fra statusmødet
 • Indikatoroverblik
 • Studieleders beretning

Mødedeltagere

 • Prodekan for uddannelse
 • Institutleder
 • Viceinstitutleder for uddannelse 
 • Studieleder 
 • Uddannelsesleder(e)
 • Studienævnsnæstformand (samt studerende fra øvrige repræsenterede uddannelser) 
 • CESU (Center for sundhedsvidenskabelige uddannelser) 
 • Uddannelseschef
 • Studienævnsbetjener 
9893 / i30