Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Forskerstøtte Ansvarlig forskningspraksis Bilag 1. Oversigt over godkendelse af studier på mennesker

Bilag 1. Oversigt over godkendelse af studier på mennesker

Oversigt over godkendelse af forsøg med data

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der anmeldes til National Videnskabsetisk Komité
Læge-middel-styrelsen National Videnskabsetisk Komité (NVK) Forskningsetisk komité AU (hvor forsøget falder udenfor NVK) Patient-sikkerheds-styrelsen Dataleverandør AU’s fortegnelse eller RM’s fortegnelse1 Datatilsynet
Interventionsforsøg med lægemidler X X X
Interventionsforsøg med medicinsk udstyr X X X
Andre interventionsforsøg X X
Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der ikke anmeldes til Videnskabsetisk Komité
Data fra patientjournaler X X
Registerforskning, data fra nationale databaser og/eller registre X X
Hvor også behandling uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde – plus godkendelse DT X
Hvor offentliggørelse i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift el.lign. – og data ikke anonyme – plus godkendelse DT X
Observationsstudier, interview og spørgeskemaer X X

1 Forskningsprojekter med patientdata kan enten registreres ved RM’s eller AU’s fortegnelse over forskningsprojekter afhængigt af, om det er et RM- eller et AU- projekt.Oversigt over godkendelse af forsøg med biologisk materiale

Oprettelse af en biobankForskning fra biobank (videregivelse)
Forskningsbiobank (specifikt forskningsformål)
  • Videnskabsetisk Komité
  • Patientsamtykke til indsamling af biologisk materiale til biobanken
  • AU-fortegnelse eller RM-fortegnelse
  • AU-fortegnelse eller RM-fortegnelse
  • Datatilsynet
Biobank til fremtidig forskning (ikke defineret forskningsprojekt)
  • Særskilt patientsamtykke til oprettelse af en biobank til fremtidig forskning
  • AU-fortegnelse eller RM-fortegnelse
  • Videnskabsetisk Komité
  • Patientsamtykke til nyt specifikt forskningsformål, medmindre der er opnået dispensation fra VEK til det nye specifikke forskningsformål) AU-fortegnelse eller RM -fortegnelse
  • Datatilsynet
14216 / i30