Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Forskerstøtte Ansvarlig forskningspraksis 4. Samarbejdsaftaler med industrien og andre institutioner

4. Samarbejdsaftaler med industrien og andre institutioner

4.1 Samarbejdstyper

Som forsker kan man indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer. Afhængigt af indhold og betingelser for samarbejdet, kan disse opdeles i tre typer:

  1. Unrestricted grant/bevilling.  Der er ved denne type samarbejde typisk valgt et område/emne, som donator ønsker at støtte, men der stilles som udgangspunkt ingen betingelser fra donator.
  2. Rekvireret forskning/indtægtsdækket virksomhed. Ved denne type samarbejde leveres en konsulentydelse. Alle rettigheder tilhører derfor den eksterne part, og der gælder særlige regler (om indtægtsdækket virksomhed) for beregning af honoraret ud fra markedspris, idet minimum alle omkostninger både de direkte og de indirekte skal dækkes.
  3. Tilskudsfinansieret forskning. Ved denne type samarbejde kan universitetet medfinansiere projekterne, såfremt der er en dokumenteret forskningsmæssig interesse for de involverede forskere. Det er institutleder, der i henhold til Instruks Eksterne Midler 2013 (PDF), har ansvaret for at den forskningsmæssige interesse er til stede. I denne type samarbejde vil begge parter levere bidrag af forskellig art, og der skal indgås aftale om parternes rettigheder til projektets resultater.

Det er væsentligt for alle typer af samarbejde, at der er klarhed over parternes ansvar, rettigheder og forpligtelser, og det er derfor nødvendigt, at der i hvert enkelt tilfælde indgås en skriftlig aftale, som beskriver delingen af ansvar, rettigheder, og hvad hver part bidrager med.

Særligt ved samarbejde med industrien og f.eks. interesseorganisationer er det nødvendigt at udarbejde en skriftlig samarbejdsaftale, der fastlægger parternes ansvar, rettigheder og pligter i projektet, herunder hvem af parterne der har initieret projektet, hvem der har udarbejdet protokol og hvem der har ansvar for indsamling af materiale og data, fortolkning af data, ejerskab til data, udarbejdelse af manuskript og præsentation af resultater til offentligheden. Samarbejdsaftalen hjælper således med at afstemme forventningerne mellem parterne og skal medvirke til at sikre forskningsfriheden. Der skal være en beskrivelse af, hvordan projektet finansieres, samt en køreplan for, hvordan resultaterne kan publiceres. Endelig skal det angives, at parterne tilslutter sig Aarhus Universitets retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis.

For alle forskningsprojekter med ekstern finansiering under Region Midtjylland er det obligatorisk at følge reglerne i FAS-regulativet for den administrative håndtering af projektet, herunder regnskabsmæssige regler og personalemæssige forhold.

Nærmere information samt råd og vejledning kan indhentes ved TTO. Aarhus Universitet har generelle retningslinjer for samarbejdsaftaler.  For det kliniske område har universitetshospitalerne vedtaget fælles retningslinjer (PDF) for indgåelse af samarbejdsaftaler.

4.2 Myndighedskrav i samarbejde med virksomheder

Sundhedsloven indeholder de såkaldte tilknytningsregler, hvorefter offentlige sundhedspersoner, der som led i deres ansættelse varetager forskningsopgaver eller faglig rådgivning for lægemiddel- eller medicovirksomheder, skal anmelde dette, uanset om der modtages honorar for opgaven.

Rådgivningsopgaver varetaget af sundhedspersoner i privat regi samt personligt ejerskab henhører ligeledes under reglerne.

Sundhedspersonen skal personligt

  • anmelde aktiviteten eller
  • ansøge om tilladelse til aktiviteten ved Lægemiddelstyrelsen afhængigt af samarbejdets karakter.

Tilknytningsreglerne suppleres fortsat af gældende markedsføringsregler.

14215 / i30