Censorer

Oplysninger til censorer

ved Health

Censorformandskaber på Aarhus Universitet

Ved de eksamener, hvor der i henhold til studieordningen er ekstern censur, foregår censureringen ved censorer, der er beskikkede af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Størstedelen af uddannelserne inden for det sundhedsvidenskabelige område har deres eget censorkorps, som ledes af et Censorformandskab. På Aarhus Universitet er Health værtssekretariat for følgende Censorformandskaber:

Censorkorps tilknyttet Health

Udover uddannelserne i Odontologi, Idræt, Sygepleje og
Klinisk Sygepleje, er følgende censorkorps tilknyttet Health:

Lægeuddannelsen (KU) 
Censorformandskabets hjemmeside

Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser (SDU) 
Censorformandskabets hjemmeside


Hvert censorkorps har et sekretariat, der er placeret på et af de universiteter, der udbyder den eller de uddannelser, som censorkorpset omfatter.

Registrér eksamensresultater online

Alle eksamensresultater på Aarhus Universitet inddateres online af både eksaminator og censor i systemet Digital Eksamen.

Du kan læse mere om hvordan her.

Rejser og hotel

For censorer ved AU:

Rejser

Tjenesterejseblanket - censorer på AU (excel)
OBS: Vi vil bede dig om at konvertere dokumentet til PDF, inden du sender det til afregning.
Der kan gå op til 1 måned, fra vi har modtaget blanketten, til pengene går ind på din konto, da der er 3 afdelinger involveret i behandling af rejseafregninger.

Rejseplanen

Retningslinjer for rejseudgifter (pdf)

NB! Ved overnatning skal afrejse- og hjemkomsttidspunktet oplyses af hensyn til udbetaling af dagpengesats.

Blanketter til honorar- og rejseafregning fra Københavns Universitet. Blanketter fra Syddansk Universitet sendes automatisk med post til censor.

Hotel

Du skulle gerne have fået tilsendt info om hvordan du booker et værelse, hvis du har brug for overnatning i forbindelse med en censoropgave på Aarhus Universitet.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte os på mail:  censorafregning.he.studadm@au.dk.

Censorvederlag (løn)

 • Anvisning af censorvederlag (blanket kun gældende kun for Medicin kandidat) (pdf)
 • Censorafregningen sker automatisk via systemudtræk (foretages tre uger før dispositionsdato) for Odontologi, Tandplejer, Klinisk Tandtekniker, Idræt, Folkesundhedsvidenskab, Sygepleje, Medicin bachelor (fra vinter 2017) og Den Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse. Censorer på disse uddannelser skal derfor ikke indsende blanketten "Anvisning af censorvederlag"
 • Censorer bliver honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet. Taksten (A) udgør pr. 1. april 2017 kr. 431,99 pr. time eksklusiv feriepenge. For tandplejere og kliniske tandteknikere afregnes efter B-taksten, som pr. 1 april 2017 udgør kr. 357,42 pr. time eksklusiv feriepenge.
  For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, som honoreringen udregnes i forhold til.
 • Forventede dispositionsdatoer:
  • Vintereksaminer: Ultimo november, ultimo januar og ultimo marts.
  • Sommereksaminer: Ultimo maj, medio juli og ultimo september.

Censors opgave og rolle

Ifølge Eksamensbekendtgørelsen (nedenfor) skal en censor både udfylde en rolle i forhold til den enkelte eksamen samt mere overordnet i forhold til at rådgive om selve uddannelsen. Derfor opfordres alle censorer til at reflektere over begge elementer og udfylde en censorindberetning.    

§ 60. Censor skal påse,
1) at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning,
2) at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
3) at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen.

§ 61. En censor skal
1) virke som censor ved uddannelsens eller det centrale fags eksterne prøver, jf. § 22, stk. 3,
2) rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens eller det centrale fags og undervisningens mål,
3) ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet, og
4) medvirke ved behandling af klager og anker over prøver, jf. § 35, stk. 2, § 37, stk. 2, og § 39, stk. 2.
Stk. 2. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i § 60, ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning herom til universitetet med kopi til censorformandskabet.

Læs mere om Learning Objectives ved eksamen og bedømmelse samt se de udarbejdede undervisningsfilm her.

Læs artikel om mundtlig eksamen i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift her.

 

 

Censorformandskabets opgaver

 • Fordeler opgaver til censur blandt censorkorpset i samråd med institutionerne.
 • Udarbejder årlig beretning til institutionerne, som indgår i grundlaget for eventuelle evalueringer af uddannelsen.
 • Kvalitetssikrer ved at drøfte sager om problemer eller mangler i en uddannelse.
 • Afholder censormøder og kontaktmøder mellem institutioner og censorer.
 • Medvirker til løbende dialog om udvikling i uddannelsen.
 • Indstiller censoremner til ministeriet på baggrund af rådføring med institutionerne.
 • Udfærdiger høringssvar om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger.
 • Valg til censorformandskab.

125-timers reglen

Som censor skal du være opmærksom på, at der eksisterer en såkaldt 125-timers regel:

Du må som censor maksimalt varetage censoropgaver svarende til 125 timer i alt pr. semester. Og dette gælder uanset hvilket, eller hvor mange universiteter du er tilknyttet som censor.

Reglen findes i Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag (særligt fokus på bilag 3, pkt.6)

1568 / i30