Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Organisation Mødefora og referater

Mødefora og referater

Advisory Board

Advisory Board på Aarhus Universitet, Health blev etableret i 2012 og består af eksterne medlemmer med forskellige ekspertiser og interesser inden for sundhedsvidenskabelig forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling.

Advisory Board rådgiver dekanen og den øvrige ledelse på Health om blandt andet fakultetets strategi og udvikling og bidrager på den måde til den løbende kvalitetssikring af aktiviteterne på fakultetet.

Advisory Board mødes hvert andet år.

Medlemmer af Advisory Board:

Navn

Institution/virksomhed

Erik Fosse The Intervention Centre, Oslo University Hospital
Jaap Verweij Erasmus Medical Center, Holland
Janet Metcalfe Vitae, UK
Jose M. Martin-Moreno Faculty of Medicine and Odontology, University of Valencia
Katya Ravid Boston University School of Medicine
Klara Bolander Laksov Karolinska Institutet og Stockholms Universitet, Sverige
Michael A. Curtis Blizard Institute of Cell and Molecular Science, Barts and The London School of Medicine and Dentistry
Mike Shipston   School of Biomedical Sciences, Edinburgh Medical School
Paul Stewart Faculty of Medicine and Health, University of Leeds
Peter Kristensen Chef for Commercial Business Development, Novo Nordisk
Peter Kürstein Radiometer
Seppo Meri Haartman Institute, University of Helsinki
Ivar Gladhaug Institut for klinisk medisin, UiO, Universitetet i Oslo

Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne ved Aarhus Universitet, Health består af repræsentanter fra private og offentlige virksomheder, organisationer og institutioner. Medlemmerne i de enkelte aftagerpaneler skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelsen giver adgang til.

Udpegningen til aftagerpanelerne foretages af rektor efter indstilling fra dekanen. De enkelte medlemmer udpeges for to år ad gangen.

Aftagerpanelerne mødes med studienævn og andre repræsentanter for fakultet 1-2 gange årligt. Aftagerpanelernes rolle er blandt andet:

 • at rådgive om uddannelserne på Aarhus Universitet, Health, herunder deres relevans og samspil med det omgivende samfund, kandidaternes kvalifikationer og optagelsesbetingelser på uddannelserne.
 • at bidrage med aktuel viden om arbejdsmarkedets kompetencebehov og derigennem rådgive om uddannelsernes udvikling samt deres indholdsmæssige og strukturelle planlægning.
 • at stille forslag til nye uddannelsestiltag, både hvad angår eksisterende og evt. kommende uddannelser.
 • at udvikle samarbejde mellem den enkelte uddannelse og arbejdsmarkedet.
 • at forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen.

  Uddannelser med aftagerpaneler på Health:


  Aftagerpanelerne på universitetsuddannelserne er etableret i henhold til Bekendtgørelse af lov om universiteter.

  Akademisk Råd

  Akademisk Råds opgaver og sammensætning

  Akademisk Råd skal

  • udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger
  • udtale sig om de centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling
  • indstille forslag til rektor om sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger
  • tildele ph.d.- og doktorgraden.

  Herudover kan Akademisk Råd udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger.

  Akademisk Råd består af repræsentanter for det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og repræsentanter for de studerende.
  Rådets medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, de ph.d.-studerende og de studerende.

  Medlemmer af Akademisk Råd

  Forretningsorden for Akademisk Råd (PDF)

   

  2018

  Møder

  DatoDagsordnerReferater
  Onsdag d. 21. februarHent dagsorden (PDF)Hent referat (PDF)
  Torsdag d. 17. maj Hent dagsorden (PDF)Hent referat (PDF)
  Torsdag d. 20. septemberHent dagsorden (PDF)Hent referat (PDF)
  Torsdag d. 22 novemberHent dagsorden (PDF)Hent referat (PDF)

  Høringssvar

   

  Referater af møder fra tidligere år

  Arbejdsmiljøorganisationen på Health

  Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) planlægger og koordinerer fakultetets arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmiljøudvalget på Health refererer til fakultetets ledelse og til Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU).

  Erhvervsforum

  Formål

  Erhvervsforum ved Aarhus Universitet, Health skal sikre opgavemæssig bredde, inddragelse af ildsjæle og sammenhæng med de eksisterende erhvervsaktiviteter på fakultetet.

  Erhvervsforums opgaver

  • Understøtte Erhvervsudvalget med viden om aktiviteter på tværs af fakultetet
  • Planlægge tværgående events, konferencer, netværk og lignende, der synliggør erhvervsområdet på fakultetet
  • Bidrage til implementering af tiltag

  Erhvervsforums medlemmer

  Health Erhvervsforum består af:

  Erhvervsudvalg

  Formål

  Erhvervsudvalget ved Aarhus Universitet, Health skal bidrage til værdiskabelse, innovationskraft og forøget konkurrenceevne i samfundet ved at styrke samarbejde mellem fakultetet, erhvervslivet og den offentlige sektor.

  Erhvervsudvalgets opgaver

  • Styrke fakultetets samarbejde med erhvervsliv og offentlige institutioner, både på forsknings- og uddannelsesområdet
  • Sikre videndeling, koordinering og implementering af aktiviteter inden for erhvervsområdet på tværs af fakultetet og i sammenhæng med AU’s Erhvervsudvalg og Uddannelsesudvalg
  • Udarbejde strategi for aftaler med virksomheder

  Erhvervsudvalgets medlemmer

  Health Erhvervsudvalg består af fakultetsledelsen:

  • Dekan (formand)
  • Institutledere
  • Prodekaner for uddannelse, talent og forskning
  • Administrationschef, kommunikationschef og sekretariatschef

  Health Uddannelsesforum

  Formål

  Uddannelsesforum har til opgave at bidrage til den løbende sikring og udvikling af kvalitetsarbejdet på Health med henblik på at identificere behovet for fælles drøftelser, initiativer og retningslinjer, herunder at følge studienævnenes arbejde blandt andet under hensyntagen til de studerendes retssikkerhed.

  Medlemmer

  Kommissorium

  Uddannelsesforums kommissorium

  Informationssikkerhedsudvalg

  ForskningsInformationsSikkerhedsUdvalget (FISU) er et rådgivende forum, som arbejder med informationssikkerhed på tværs af fakultetets institutter. Det primære fokus er registrering og opbevaring af forskningsdata.

  Udvalgets rolle er at identificere problemer med informationssikkerhed på Health og at sørge for, at forslag til løsninger kommunikeres til medarbejdere på fakultetet.

  Udvalget har til formål at sikre, at:

  • informationssikkerheden på Health er på et passende niveau
  • informationssikkerhedspolitikken og regelsættet bliver implementeret i praksis
  • Health hvert år gennemfører de opgaver, der er beskrevet i årshjulet for informationssikkerheden på Aarhus Universitet

  Udvalgets medlemmer

  FISU består af repræsentanter fra det videnskabelige og tekniske personale på fakultetets institutter, fra administrationen og fra dekanatet på Health. Udvalget består af følgende medlemmer:

  Udvalget mødes cirka fire gange om året. 

  Aarhus Universitet har nedsat et centralt informationssikkerhedsudvalg og et lokalt udvalg på hvert af de fire fakulteter. Læs mere om AUs informationssikkerhed.

  Ph.d.-udvalg

  Find information om Ph.d.-udvalgets opgaver og sammensætning på Ph.d.- skolens hjemmeside.

  Studienævn

  Studienævnenes opgave

  Studienævnene er sammensat af repræsentanter for de studerende og det videnskabelige personale – lige mange af hver. Studienævnene udarbejder forslag til studieordninger, behandler dispensationer og er i det hele taget stedet, hvor uddannelsernes indhold og form diskuteres.

  Studielederne er ansvarlige for følgende opgaver:

  • den daglige ledelse af studienævnenes uddannelser
  • udmøntning af fakultetets strategi og handlingsplan inden for uddannelsesområdet
  • rådgivning af dekanen i faglige spørgsmål

  Endelig holder studielederne og institutlederne sig gensidigt orienteret og samarbejder om udvikling, herunder de fysiske rammer, pædagogiske tiltag osv.

  Studienævn

  De enkelte studienævn præsenteres på studieportalerne.
  Her findes også lister over medlemmerne.

  8088 / i30