Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Health Organisation Kvalitetspraksis for uddannelsesområdet på Health

Kvalitetspraksis for uddannelsesområdet på Health

Denne kvalitetspraksis omfatter prodekanen for uddannelse, studienævn, studieledere, institutledere, studieadministratorer og andre med ansvar for sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet på Health.

Kvalitetspraksissen beskriver roller og ansvar i forbindelse med kvalitetsarbejdet samt processer, opgavefordeling og årshjul for hver af de fem delpolitikker i Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet.

Omdrejningspunktet i kvalitetsarbejdet på Health er de årlige statusmøder for kvalitetsarbejdet på uddannelser samt de 5-årige uddannelsesevalueringer på Health, som er beskrevet nedenfor, mens de relevante dokumenter i relation hertil er i menuen til højre.

Årlig status

Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne på Health sker inden for rammerne af den overordnede AU-retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet og er således baseret på værdigrundlaget og målsætningerne i AUs kvalitetspolitik på uddannelsesområdet.

Den årlige status er et vigtigt redskab i kvalitetssikrings- og udviklingsarbejdet og skal ses i sammenhæng med den 5-årlige uddannelsesevaluering og det øvrige løbende kvalitetssikringsarbejde på fakultetet.

De årlige statusmøder giver mulighed for at sætte fokus på såvel enkeltelementer i den enkelte uddannelse som hele uddannelsesforløb for at sikre og udvikle kvaliteten bade i det enkelte fag og i sammenhæng på tværs af fag og uddannelsesforløb.

Der gennemføres individuelle status for alle uddannelserne på Health hvert år.

Se dokumentet "HE-retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet" i menuen til højre for nærmere oplysninger om aktører, procedure og opfølgning.

 

5-årig uddannelsesevaluering

Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health sker inden for rammerne af den overordnede AU-retningslinje for uddannelsesevaluering og er således baseret på værdigrundlaget og målsætningerne i AUs politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet.

Uddannelsesevalueringerne er et vigtigt redskab i kvalitetssikrings- og kvalitetsudvik-lingsarbejdet og skal ses i sammenhæng med den årlige status på kvalitetsarbejdet og det løbende kvalitetssikringsarbejde på hovedområdet.

Uddannelsesevalueringen er dialogbaseret med udgangspunkt i en selvevalueringsrapport suppleret af et indikatorbaseret datamateriale. Den eksterne ekspert har til opgave at udfordre udvalgte aspekter af uddannelsen, hvor den afledte drøftelse gerne skal føre til konkrete forslag til handlinger og udviklingsinitiativer.

Se dokumentet "HE-retningslinje for uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert" i menuen til højre for nærmere oplysninger om aktører, produre og opfølgning.

Der foreligger en turnusplan for den 5-årlige uddannelsesevaluering af fakultetets uddannelser. Turnusplanen fremgår af menuen til højre.


 

 

9888 / i30